logo

ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน ชนิดสวมใน ระดับ 3A พร้อมกันกางแทง จำนวน ๒๐ ตัว 15/07/2562
กล้องเล็งวัดระยะ (Aiming Circle) พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน ๕ ชุด 10/07/2562
ซื้อราวปืน M16 (ราวละ ๔๐ กระบอก) จำนวน ๒๖ อัน 30/04/2562
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันหัวกระสุนสะท้อนกลับ (Bullet Trap) จำนวน ๑ ชุด 10/04/2562
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Pistol Revoler Cal..38' S&W จำนวน ๓๖ รายการ 22/01/2562
อะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๔๔ รายการ 07/01/2562
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Digital Video Recorder (DVR) จำนวน ๗ รายการ 07/01/2562
จ้างซ่อม Servo Amplifier ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 02/01/2562
ซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสภาพผิวอาวุธและบริภัณฑ์ จำนวน ๕๑ รายการ 26/12/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Pistol Revoler Cal..38" S&W จำนวน ๓๖ รายการ 25/12/2561
จ้างซ่อม Circuit Card ของระบบ Avionics บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 24/12/2561
เครื่องอัดรีดปลอกกระสุน 20 MM. ยี่ห้อ MANURHIN รุ่น GD จำนวน ๑ เครื่อง 21/12/2561
ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาวุธและอุปกรณ์ภาคพื้น จำนวน ๑๖๓ รายการ 20/12/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง รถเกราะคอนดอร์ จำนวน ๑๒๖ รายการ 07/12/2561
ซื้ออะไหล่ระบบนับกระสุนอัตโนมัติ (DA-3/H) จำนวน ๒ รายการ 07/12/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Rifle Automatic Cal. 5.56 mm. HK-33 จำนวน ๕๖ รายการ 07/12/2561
ซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดพร้อมอุปกรณ์พิเศษ สำหรับลูดชุดปฏิบัติการ จำนวน ๓๐๔ ชุด 04/12/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตหูแขวนลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 29/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Power Supply Unit ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 29/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถยกลูกระเบิด จำนวน ๕ รายการ 27/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง รถเกราะ V-150 จำนวน ๖๓ รายการ 27/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Smokewinder จำนวน ๑๐ รายการ 26/11/2561
จ้างซ่อม CCA ของระบบบันทึกประมวลผลข้อมูลแบบ V-80AB-F จำนวน ๑ งาน (17 Each) 26/11/2561
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๙๒ รายการ 26/11/2561
ซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดพร้อมอุปกรณ์พิเศษ สำหรับลูกชุดปฏิบัติการ จำนวน ๓๐๔ ชุด 26/11/2561
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๘๕ รายการ 23/11/2561
ซื้อวัสดุหลักผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๓ รายการ 23/11/2561
จ้างซ่อม Servo Amplifier ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 23/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Camera Television System (CTVS) จำนวน ๖ รายการ 23/11/2561
จ้างปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๑ งาน 23/11/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting จำนวน ๑ รายการ 23/11/2561
ซื้ออะไหล่ Portable X-Ray จำนวน ๓ รายการ 23/11/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 20/11/2561
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๗๙ รายการ 19/11/2561
จ้างซ่อม Circuit Card ชุด PDU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 08/11/2561
จ้างซ่อม CCA ของระบบเครื่องช่วยเดินอากาศแบบ LN-93 จำนวน ๑ งาน (12 Each) 08/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Smokewinder จำนวน ๑๐ รายการ 08/11/2561
จ้างซ่อม Display Unit ของ ข.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 06/11/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอดน์ จำนวน ๓ รายการ 06/11/2561
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๒๐๙ รายการ 02/11/2561
จ้างปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๑ งาน 02/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Avionics บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๕ รายการ 01/11/2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS 7555ร จำนวน ๕ รายการ 01/11/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเบ้าหูแขวนลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 31/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตเปลือกกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting 1 จำนวน ๑๐ รายการ 31/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Processor ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๓ รายการ 31/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนันการเก็บรักษาลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗ รายการ 31/10/2561
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๙๒ รายการ 31/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Camera Television System (CTVS) จำนวน ๖ รายการ 31/10/2561
จ้างซ่อม CCA ของระบบบันทึกประมวลผลข้อมูลแบบ V-80AB-F จำนวน ๑ งาน (17 Each) 31/10/2561
จ้างซ่อม Servo Amplifier ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 30/10/2561
เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลพลวัต จำนวน ๑ ชุด 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๘๖ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LRU ระบบ Avionics ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด CMC ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Armament Relay Box ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาห์ควบคุมการยิง AN/APQ-159(V)-5 จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๕๙ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการพ่นสีและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๖ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 30/10/2561
อะไหล่ซ่อมบำรุงชุด HUD ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง DSP ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๓ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Armament Relay Box ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการพ่นสีและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาห์ควบคุมการยิง AN/APQ-159(V)-5 จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุหลักผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๓ รายการ 29/10/2561
ซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๒ รายการ 29/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจหารอยร้าวผิวโลหะด้วยอนุภาคแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 29/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตไพโรเทคนิคและสายชนวนไว จำนวน ๑๔ รายการ 26/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๔ รายการ 26/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting จำนวน ๑ รายการ 26/10/2561
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๘๕ รายการ 26/10/2561
ซื้อเครื่องขัดชิ้นส่วนอาวุธ จำนวน ๓ เครื่อง 26/10/2561
ซื้ออะไหล่ Portable X-Ray จำนวน ๓ รายการ 25/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงลูกระเบิดขว้าง ทอ.(Thunder Flash) จำนวน ๑๗ รายการ 25/10/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 25/10/2561
ซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแนบ P-20-02 จำนวน 68,000 EA 25/10/2561
ซื้อ Portable X-Ray จำนวน ๒ ชุด 25/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน จำนวน ๕ รายการ 24/10/2561
ซื้อเครื่องรมดำปืน จำนวน ๑ เครื่อง 24/10/2561
ซื้อเครื่องกัดโลหะระบบ CNC ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง 24/10/2561
ซื้อกล้องความเร็วสูง (High Speed Camera) จำนวน ๑ เครื่อง 22/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจไอสารระเบิดแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง 22/10/2561
ซื้อชุดฝึกอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม จำนวน ๑ ชุด 22/10/2561
ซื้อเครื่องทดสอบสปริง (Spring Testing Machine) จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบรอยร้าวด้วยสารแทรกซึม จำนวน ๑ ชุด 18/10/2561
ซื้อชุดอุปรณ์ทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑๕ ชุด 18/10/2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray) จำนวน ๓ รายการ 18/10/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึกขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 18/10/2561
ซื้อ Portable X-Ray จำนวน ๒ ชุด 17/10/2561
ซื้ออะไหล่ระบบนับกระสุนอัตโนมัติ (DA-3/H) จำนวน ๒ รายการ 16/10/2561
ปืนซุ่มยิง .๓๓๘ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก 16/10/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 16/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๖ รายการ 16/10/2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS 6040i จำนวน ๖ รายการ 16/10/2561
ซื้อเครื่องถอดแบบชิ้นส่วนบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑ เครื่อง 16/10/2561
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตพลุไพโรเทคนิค จำนวน ๔๐ รายการ 16/10/2561
ซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบ P-20-02 จำนวน 68,000 EA 16/10/2561
จัดซื้อ Visual Augmenter (VA) จำนวน 200 EA 10/10/2561
ซื้อ Brass Cup จำนวน 40,000 EA 10/10/2561
ปืนซุ่มยิง .๓๓๘ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก 10/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Video Tape Recroder (VTR) จำนวน ๔ รายการ 10/10/2561
ซื้อเครื่องขัดชิ้นส่วนอาวุธ จำนวน ๓ เครื่อง 10/10/2561
ซื้อกล้องความเร็วสูง (High Speed Camera) จำนวน ๑ เครื่อง 10/10/2561
ซื้อเครื่องสแกนชิ้นงานอัติโนมัติแบบ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง 10/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจไอสารระเบิดแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง 09/10/2561
ซื้อเครื่องรมดำปืน จำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ซื้อเครื่องวิเคราะห์การซ่อมแผงวงจรอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าจุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ความเฉื่อยของลูกระเบิดอากาศจำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน ๒ ชุด 04/10/2561
อะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) จำนวน ๙ รายการอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) จำนวน ๙ รายการ 03/10/2561
ซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง 03/10/2561
ซื้อเครื่องวิเคราะห์กำเนิดสัญยาณแบบดิจิทัลและแอนะล็อก จำนวน ๑ เครื่อง 03/10/2561
ซื้อชุดทดสอบและครวจวัดประสิทธิภาพการทำงาน Jammer จำนวน ๑ ชุด 03/10/2561
ซื้อเครื่องยิงทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบเคลือนที่ (RObot Disrupter)  จำนวน ๒ เครื่อง 03/10/2561 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01