logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-Bidding ราคากลาง)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จ้างซ่อม Display Unit ของ ข.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 06/11/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอดน์ จำนวน ๓ รายการ 06/11/2561
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๒๐๙ รายการ 02/11/2561
จ้างปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๑ งาน 02/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Avionics บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๕ รายการ 01/11/2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS 7555ร จำนวน ๕ รายการ 01/11/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเบ้าหูแขวนลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 31/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตเปลือกกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting 1 จำนวน ๑๐ รายการ 31/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Processor ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๓ รายการ 31/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนันการเก็บรักษาลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗ รายการ 31/10/2561
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๙๒ รายการ 31/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Camera Television System (CTVS) จำนวน ๖ รายการ 31/10/2561
จ้างซ่อม CCA ของระบบบันทึกประมวลผลข้อมูลแบบ V-80AB-F จำนวน ๑ งาน (17 Each) 31/10/2561
จ้างซ่อม Servo Amplifier ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 30/10/2561
เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลพลวัต จำนวน ๑ ชุด 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๘๖ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LRU ระบบ Avionics ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด CMC ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Armament Relay Box ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาห์ควบคุมการยิง AN/APQ-159(V)-5 จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๕๙ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการพ่นสีและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๖ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 30/10/2561
อะไหล่ซ่อมบำรุงชุด HUD ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง DSP ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๓ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Armament Relay Box ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการพ่นสีและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 30/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาห์ควบคุมการยิง AN/APQ-159(V)-5 จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ซื้อวัสดุหลักผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๓ รายการ 29/10/2561
ซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๒ รายการ 29/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจหารอยร้าวผิวโลหะด้วยอนุภาคแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 29/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตไพโรเทคนิคและสายชนวนไว จำนวน ๑๔ รายการ 26/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๔ รายการ 26/10/2561
ซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting จำนวน ๑ รายการ 26/10/2561
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๘๕ รายการ 26/10/2561
ซื้อเครื่องขัดชิ้นส่วนอาวุธ จำนวน ๓ เครื่อง 26/10/2561
ซื้ออะไหล่ Portable X-Ray จำนวน ๓ รายการ 25/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงลูกระเบิดขว้าง ทอ.(Thunder Flash) จำนวน ๑๗ รายการ 25/10/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 25/10/2561
ซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแนบ P-20-02 จำนวน 68,000 EA 25/10/2561
ซื้อ Portable X-Ray จำนวน ๒ ชุด 25/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน จำนวน ๕ รายการ 24/10/2561
ซื้อเครื่องรมดำปืน จำนวน ๑ เครื่อง 24/10/2561
ซื้อเครื่องกัดโลหะระบบ CNC ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง 24/10/2561
ซื้อกล้องความเร็วสูง (High Speed Camera) จำนวน ๑ เครื่อง 22/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจไอสารระเบิดแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง 22/10/2561
ซื้อชุดฝึกอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม จำนวน ๑ ชุด 22/10/2561
ซื้อเครื่องทดสอบสปริง (Spring Testing Machine) จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบรอยร้าวด้วยสารแทรกซึม จำนวน ๑ ชุด 18/10/2561
ซื้อชุดอุปรณ์ทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑๕ ชุด 18/10/2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray) จำนวน ๓ รายการ 18/10/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึกขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 18/10/2561
ซื้อ Portable X-Ray จำนวน ๒ ชุด 17/10/2561
ซื้ออะไหล่ระบบนับกระสุนอัตโนมัติ (DA-3/H) จำนวน ๒ รายการ 16/10/2561
ปืนซุ่มยิง .๓๓๘ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก 16/10/2561
วัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 16/10/2561
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๖ รายการ 16/10/2561
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS 6040i จำนวน ๖ รายการ 16/10/2561
ซื้อเครื่องถอดแบบชิ้นส่วนบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑ เครื่อง 16/10/2561
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตพลุไพโรเทคนิค จำนวน ๔๐ รายการ 16/10/2561
ซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบ P-20-02 จำนวน 68,000 EA 16/10/2561
จัดซื้อ Visual Augmenter (VA) จำนวน 200 EA 10/10/2561
ซื้อ Brass Cup จำนวน 40,000 EA 10/10/2561
ปืนซุ่มยิง .๓๓๘ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก 10/10/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Video Tape Recroder (VTR) จำนวน ๔ รายการ 10/10/2561
ซื้อเครื่องขัดชิ้นส่วนอาวุธ จำนวน ๓ เครื่อง 10/10/2561
ซื้อกล้องความเร็วสูง (High Speed Camera) จำนวน ๑ เครื่อง 10/10/2561
ซื้อเครื่องสแกนชิ้นงานอัติโนมัติแบบ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง 10/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจไอสารระเบิดแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง 09/10/2561
ซื้อเครื่องรมดำปืน จำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ซื้อเครื่องวิเคราะห์การซ่อมแผงวงจรอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจวัดค่าจุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ความเฉื่อยของลูกระเบิดอากาศจำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน ๒ ชุด 04/10/2561
อะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) จำนวน ๙ รายการอะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) จำนวน ๙ รายการ 03/10/2561
ซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง 03/10/2561
ซื้อเครื่องวิเคราะห์กำเนิดสัญยาณแบบดิจิทัลและแอนะล็อก จำนวน ๑ เครื่อง 03/10/2561
ซื้อชุดทดสอบและครวจวัดประสิทธิภาพการทำงาน Jammer จำนวน ๑ ชุด 03/10/2561
ซื้อเครื่องยิงทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบเคลือนที่ (RObot Disrupter)  จำนวน ๒ เครื่อง 03/10/2561 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01