logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป  (E-Bidding ร่างประกาศเชิญชวน)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างซ่อม Display Unit ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 06/11/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 06/11/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๒๐๙ รายการ 02/11/2561
ประกวดราคาจ้างปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๑ งาน  02/11/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Avionics บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๕ รายการ 01/11/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS ๗๕๕๕i จำนวน ๕ รายการ 01/11/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตเบ้าหูแขวนลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting จำนวน ๑๐ รายการ 31/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Processor ของ บ.ข.๑๘ข/ค จำนวน ๓ รายการ 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการเก็บรักษาลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗ รายการ 31/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๙๒ รายการ 31/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Camera Television System (CTVS) จำนวน ๖ รายการ 31/10/2561
ประกวดราคาจ้างซ่อม CCA ของระบบบันทึกประมวลผลข้อมูลแบบ V-๘๐AB-F จำนวน ๑ งาน 31/10/2561
ประกวดราคาจ้างซ่อม Servo Amplifier ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ งาน 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลพลวัต จำนวน ๑ ชุด 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๔ รากยาร 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและการบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๘๖ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LRU ระบบ Avionics ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด CMC ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Armament Relay Box ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาห์ควบคุมการยิง AN/APQ-๑๕๙(V)-๕ จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๕๙ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการส่นสีและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๖ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด HUD ของ บ.ขฝ.๑ จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง DSP ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๓ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตชุดหางลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Armament Relay Box ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๕ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AAU ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการพ่นสีและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๖ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง MFCD ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบเรดาห์ควบคุมการยิง AN/APQ-๑๕๙(V)-๕ จำนวน ๔ รายการ 30/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๓ รายการ  29/10/2561
ประกวดราคาซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๒ รายการ 29/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหารอยร้าวผิวโลหะด้วยอนุภาคแม่เหล็กแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง 29/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตไพโรเทคนิคและสายขนวนไว จำนวน ๑๔ รายการ  26/10/2561 
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๔ รายการ  26/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดใช้เพื่อการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ Casting จำนวน ๑ รายการ 26/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๘๕ รายการ 26/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดชิ้นส่วนอาวุธ จำนวน ๓ เครื่อง 26/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Portable X-Ray จำนวน ๓ รายการ  25/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงลูกระเบิดขว้าง ทอ. (Thunder Flash) จำนวน ๑๗ รายการ 25/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ รายการ 25/10/2561
ประกวดราคาซื้อชิ้นงานโลหะกลึงขึ้นรูป ตามหมายเลขแบบ P-๒๐-๐๒ จำนวน ๖๘,๐๐๐ EA  25/10/2561
ประกวดราคาซื้อ Portable X-Ray จำนวน ๒ ชุด  25/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน จำนวน ๕ รายการ 24/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องรมดำปืน จำนวน ๑ เครื่อง 24/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะระบบ CNC ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง 24/10/2561
ประกวดราคาซื้อกล้องความเร็วสูง (High Speed Camera) จำนวน ๑ เครื่อง 22/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจไอสารระเบิดแบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง 22/10/2561
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรม จำนวน ๑ ชุด 22/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสปริง (Spring Testing Machine) จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนชิ้นงานอัตโนมัติแบบ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2561
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบรอยร้าวด้วยสารแทรกซึม จำนวน ๑ ชุด 18/10/2561
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑๕ ชุด 18/10/2561
ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๕๐๐ ตัว 18/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray) จำนวน ๓ รายการ 18/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การซ่อมแผงวงจรอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 17/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดค่าจุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ความเฉื่อยของลูกระเบิดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง 17/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ระบบนับกระสุนอัตโนมัติ (DA-๓/H) จำนวน ๒ รายการ 16/10/2561
ประกวดราคาซื้อปืนซุ่มยิง .๓๓๘ นิ้ว จำนวน ๒ กระบอก 16/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้เพื่อการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 16/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๖ รายการ 16/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด X-Ray Explosive Inspection รุ่น HS ๖๐๔๐i จำนวน ๖ รายการ 16/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องถอดแบบชิ้นส่วนบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑ เครื่อง 16/10/2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุผลิตพลุไพโรเทคนิค จำนวน ๔๐ รายการ 16/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องยิงทำลายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบเคลื่อนที่ (Robot Disrupter) จำนวน ๒ เครื่อง 11/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Video Tape Recorder (VTR) จำนวน ๔ รายการ 10/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดชิ้นส่วนอาวุธ จำนวน ๓ เครื่อง 10/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณความถี่วิทยุแบบพกพา (Portable Jammer) จำนวน ๒ ชุด 09/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องรมดำปืน จำนวน ๑ เครื่อง 05/10/2561
ประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ปฏิบัติงานด้าน เคมี ชีวะ รังสี (CBRN Robot) จำนวน ๑ ชุด 05/10/2561
ประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดทางขีปนวิธี (Ballistic Measuring System) จำนวน ๑ ชุด 05/10/2561
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ AirBorne Video Tape Recorder (AVTR) จำนวน ๙ รายการ 03/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) จำนวน ๑ เครื่อง 03/10/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์กำเนิดสัญญาณแบบดิจิทัลและแอนะล็อก จำนวน ๑ เครื่อง 03/10/2561
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงาน Jammer จำนวน ๑ ชุด  03/10/2561 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01