logo

สรุปผลรายงาน สขร. ประจำเดือน

 

สรุปผลดังนี้
  ประจำเดือน   ปี พ.ศ.       เรื่อง ( กรุณา Download )   CLICK ทั้งหมด
สอบราคา คัดเลือก เฉพาะเจาะจง E-Bidding E-Maket
 มกราคม 2562            
กุมภาพันธ์  2562            
มีนาคม  2562            
เมษายน  2562            
พฤษภาคม  2562            
มิถุนายน  2562            
กรกฎาคม  2562            
สิงหาคม  2562            
กันยายน  2562            
ตุลาคม  2562            
พฤศจิกายน  2562            
ธันวาคม  2562            

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01