logo

เฉพาะเจาะจง
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ซื้ออาวุธประจำกาย ปลยอ. ๕.๕๖ มม. (M16A4) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๐๐๐ กระบอก 07/05/2562
ชุดทดสอบปืนใหญ่อากาศ ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๔ ชุด 02/05/2562
จ้างปรับปรุงโครงสร้างอากาศยานและระบบ Avionics รวมทั้งระบบอาวุธของ บ.จ.๗ จำนวน ๑๔ เครื่อง พร้อมอะไหล่ขั้นต้น อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น การฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคที่เกี่ยวข้อง 05/02/2562
ซื้ออุปกรณ์สรรพาวุธ สำหรับ บ.ข.๒๐/ก (Pylon 4 จำนวน ๓ ชุด และ Pylon 5 จำนวน ๒ ชุด) 13/12/2561
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบอาวุธนำวิถี RB15F จำนวน ๑ งาน 14/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ HUDWAC ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ รายการ 06/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Receiver and Transmitter ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ รายการ 06/11/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ HUDWAC ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ รายการ 06/11/2561
ซื้อกระสุน ขนาด ๒๓ มม. ชนิด TP จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด 30/10/2561
ซื้ออุปกรณ์ลากเป้าอากาศ (RM-30B) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน ๑ ชุด 26/10/2561
ซื้อเปลือกลูกระเบิดแบบ MK82 จำนวน 42 EA พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ แบบ MK82 สำหรับ บ.ข.๒๐/ก 26/10/2561
ซื้อพัสดุ CAD/PAD บ.จ.๗ (Alpha Jet) สำหรับ Canopy จำนวน ๙ รายการ 21/10/2561
ซื้อพัสดุ CAD/PAD บ.ขฝ.๒ (T-50TH) จำนวน ๔ รายการ 21/10/2561
ซื้อพัสดุ CAD/PAD บ.จ.๗ (Alpha Jet) สำหรับเก้าอี้ดีด จำนวน ๑ รายการ 12/10/2561
ซื้อกระสุนขนาด .๔๕ นิ้ว Ball จำนวน  100,000 EA 03/10/2561
ซื้อชุดทดสอบกระสุน ๒๗ มม.(27 mm Ammunition Test Equipment) จำนวน ๑ ชุดซื้อชุดทดสอบกระสุน ๒๗ มม.(27 mm Ammunition Test Equipment) จำนวน ๑ ชุด 30/09/2561
ซื้อ Cartridge, 12 Gauge Shotgun No.00 Buck จำนวน 100,000 EA 28/09/2561
ซื้อกระสุนขนาด .๓๘ นิ้ว Special จำนวน 600,000 EA 28/09/2561
ซื้อพัสดุ CAD/PAD บ.ฝ.๑๙ (PC-9) จำนวน ๒ รายการ 25/09/2561
ซื้อชุดอุปกรณ์นำวิถี (Laser Guidance Kits) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน จำนวน 1 SET 21/09/2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ สพ.ทอ. จำนวน ๑ งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ สพ.ทอ. จำนวน ๑ งาน 14/09/2561

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01