logo

สรุปผลรายงาน สขร. ประจำเดือน

 

สรุปผลดังนี้
  ประจำเดือน   ปี พ.ศ.       เรื่อง ( กรุณา Download )   CLICK ทั้งหมด
สอบราคา คัดเลือก เฉพาะเจาะจง E-Bidding E-Maket
ตุลาคม 2562          
พฤศจิกายน  2562          
ธันวาคม  2562          
มกราคม 2563          
กุมภาพันธ์ 2563            
มีนาคม 2563          
เมษายน 2563          
พฤษภาคม 2563            
มิถุนายน 2563          
กรกฏาคม 2563          
สิงหาคม 2563            
กันยายน 2563            

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01