logo

ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา ปี ๒๕๕๙
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๕๔ รายการ 30/12/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการตรวจอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด จำนวน ๑๔ รายการ 30/12/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับเครื่องอัดรีดปลอกกระสุนครั้งที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ 29/12/2559
จัดซื้อวัสดุใช้ในราชการตรวจทดลองพัสดุสรรพาวุธ จำนวน ๕๐ รายการ 28/12/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ 23/12/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับเครื่องกลึง ๖ เพลา แบบตั้ง Gyrometic จำนวน ๕ รายการ 23/12/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐๐ รายการ 22/12/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๓ รายการ 20/12/2559
จัดซื้ออะไหล่ชุดอุปกรณ์จับชิ้นงานเอกซเรย์ จำนวน ๑๕ รายการ 15/12/2559
จัดซื้ออะไหล่แท่นรองรับชิ้นงานเอกซเรย์ จำนวน ๑๐ รายการ 15/12/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ 13/12/2559
จัดซื้อวัสดุสำหรับหีบห่อ (ตะปู, ไม้อัด และอื่นๆ) จำนวน ๗๕ รายการ 13/12/2559
จัดซื้อ Battery ชุด DTU ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๑ รายการ 13/12/2559
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อการเชื่อมประกอบ ทำความสะอาด เคลือบผิว และสนับสนุนการเก็บรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๑ รายการ 13/12/2559
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๗ รายการ 13/12/2559
จัดซื้อ Tooling สำหรับเครื่องพ่นสีหัวกระสุน จำนวน ๓ รายการ 13/12/2559
จ้างซ่อม CCA ของระบบบันทึกประมวลผลข้อมูล AVTR รุ่น V-80AB-F จำนวน ๔ รายการ 06/12/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๑๕ รายการ 25/11/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน จำนวน ๑๐ รายการ 25/11/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๖ รายการ 24/11/2559
จัดซื้อฝักดาบปลายปืน จำนวน ๒ รายการ 18/11/2559
จัดซื้อเป้าปืน จำนวน ๕ รายการ 18/11/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๒๖ รายการ 18/11/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๒ รายการ 18/11/2559
จัดซื้อ Battery for I-Robot 510 จำนวน 6 EA 18/11/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน ๖๗ รายการ 17/11/2559
จัดซื้อแท่นอัดไฮดรอลิค (Hydraulic Press) ขนาด ๑๕๐ ตัน สามารถใช้ได้ทั้งแบบมือโยคและระบบไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง 16/11/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) จำนวน ๑๐ รายการ 09/11/2559
จัดซื้อวัสดุใช้ในราชการ จำนวน ๒๖ รายการ 09/11/2559
จ้างซ่อม CCA ของระบบบันทึกประมวลผลข้อมูล AVTR รุ่น V-80AB-F จำนวน ๔ รายการ 09/11/2559
จัดซื้อวัสดุใช้ในราชการ จำนวน ๑๓๙ รายการ 09/11/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๒๙ รายการ 04/11/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๐๔ รายการ 03/11/2559
จัดซื้อกระดาษบันทึกสถิติ จำนวน ๒ รายการ 03/11/2559
จัดซื้อวัสดุผลิตกระสุน ขนาด .๓๘ นิ้ว (พาราฟิน) จำนวน ๑๐ รายการ 01/11/2559
จัดซื้อเครื่องตัดเลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง 28/10/2559
จัดซื้อวัสดุหีบห่อ จำนวน ๕๒ รายการ 27/10/2559
จัดซื้อชุุดแท่นหมุนจับชิ้นงานเชื่อมแบบอัติโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง 27/10/2559
จัดซื้อเครื่องหมุนชิ้นงานเชื่อมโลหะแบบอัติโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง 27/10/2559
จัดซื้อเครื่องบดสารเคมี จำนวน ๑ เครื่อง 27/10/2559
จัดซื้อเครื่องพ่นทราย จำนวน ๑ เครื่อง 26/10/2559
จัดซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัติโนมัติ (Stabilizer) จำนวน ๒ เครื่อง 25/10/2559
จัดซื้อน้ำมันชโลมอาวุธปืนป้องกันสนิม TECTYL 900 (W-L-800) ขนาดบรรจุ 1 Quart จำนวน 500 CN 21/10/2559
จัดซื้อ Explosive Detector Consumable Item จำนวน ๔ รายการ 21/10/2559
จ้างซ่อมเครื่องกลึงขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2559
จ้างซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก จำนวน ๑ เครื่อง 19/10/2559
จัดซื้อสายสะพายปืน จำนวน ๓ รายการ 10/10/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน จำนวน ๕ รายการ 01/09/2559
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๖๐ จำนวน ๑๘ เครื่อง 01/09/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ รายการ 30/08/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการสร้าง Trolley of GP Bomb (MK80 Series) จำนวน ๔๕ รายการ 24/08/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Control Display Unit ของ บ.จ.๗ จำนวน ๖ รายการ 24/08/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Transceiver Circuit Card Assembly จำนวน ๗ รายการ 24/08/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการสร้าง Trolley of AGM-65 จำนวน ๔๗ รายการ 22/08/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๕๕ รายการ 10/08/2559
จัดซื้อแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์ (Laser Protective Glasses) จำนวน ๑๐ ชุด 05/08/2559
จัดซื้อวัสดึสนับสนุนงานการเก็บรักษา อาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑๓ รายการ 04/08/2559
จัดซื้อเครื่องทำลม ขนาด ๗.๕ กำลังม้า จำนวน ๒ เครื่อง 29/07/2559
จัดซื้ออะไหล่เครื่องรบกวนสัญญาณ 20-500 MHz จำนวน ๒ ชุด 29/07/2559
ขออนุมัติจัดซ์็อรอกโซไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๕ ตัว 29/07/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการฝึกของเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๖ รายการ 22/07/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการฝึกของเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๖ รายการ 12/07/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๔ รายการ 11/07/2559
จ้างปรนนิบัติบำรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมและประมวลผลการทดสอบ จำนวน ๑ งาน 06/07/2559
จัดซื้อ Battery for Jammer เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๑ ชุด 06/07/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒๔ รายการ 01/07/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓๙ รายการ 01/07/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก และลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ รายการ 12/05/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิต จำนวน ๔ รายการ 22/04/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบกระสุน จำนวน ๒ รายการ 22/04/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๒ รายการ 21/04/2559
จัดซื้อฝักดาบและสายสะพายปืน จำนวน ๓ รายการ 11/04/2559
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบตัดไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร จำนวน ๓๕ รายการ 23/03/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ ปอนด์ และลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๑ รายการ 23/03/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิตกระสุนสัญญาณควันลูกระเบิดฝึกขนาด ๕ ปอนด์ และขนาด ๒๕ ปอนด์ ทอ. จำนวน ๓ รายการ 23/03/2559
ซื้อ Gun Cleaner จำนวน ๕๕ รายการ 23/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานคลังเก็บรักษาอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๔๖ รายการ 23/03/2559
ซื้อวัสดุป้องกันสนิมอาวุธ จำนวน ๒ รายการ 23/03/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๔๐ รายการ 21/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๔๐ รายการ 18/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ ปอนด์ และลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๑ รายการ 18/03/2559
จัดซื้อ Gun Cleaner จำนวน ๕๕ ถัง 18/03/2559
จัดซื้อวัสดุป้องกันสนิมอาวุธ จำนวน ๒ รายการ 18/03/2559
จัดซื้อวัสดุป้องกันสนิมอาวุธ จำนวน ๒ รายการ 18/03/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบตัดไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร จำนวน ๓๕ รายการ 18/03/2559
จัดซื้อวัตถุสิ้นเปลืองสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาวุธ และอุปกรณ์สรรพาวุธ ของ บ.ข.๑๘ข (F-5E) หน่วยบินเดโชชัย ๓ จำนวน ๔๕ รายการ 18/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๑๓๒ รายการ 18/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานคลังเก็บรักษาอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๔๓ รายการ 17/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการรายงานสถานภาพอาวุธกกระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๑๙ รายการ 17/03/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาวุธ และอุปกรณ์สรรพาวุธของ บ.ข.๑๘ข (F-5E) หน่วยบินเดชาชัย ๓ จำนวน ๔๕ รายการ 16/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๑๓๒ รายการ 16/03/2559
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิต จำนวน ๕๕๐ กก. 16/03/2559
ซื้อวัสดุสนับสนุนงานทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๘ รายการ 16/03/2559
ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน ๙ รายการ 16/03/2559
ซื้ออะไหล่ X-RAY INSPECTOR จำนวน ๕ รายการ 16/03/2559
ซื้ออะไหล่ Gate Detector จำนวน ๒ รายการ 16/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานคลังเก็บรักษาอาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๔๖ รายการ 15/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการรายงานสถานภาพอาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๑๙ รายการ 15/03/2559
ซื้อวัสดุใช้ในราชการ จำนวน ๑๒๑ รายการ 14/03/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง จำนวน ๕๕ รายการ 08/03/2559
จัดซื้อวัสดุใช้ในราชการ จำนวน ๑๒๑ รายการ 08/03/2559
จัดซื้อวัสดุสร้างตู้เหล็กเก็บอาวุธและที่เก็บเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๑๗ รายการ 01/03/2559
จัดซื้อวัสดุใช้ในราชการ จำนวน ๔๗ รายการ 01/03/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เลียนเสียงปืนใหญ่ จำนวน ๔๒ รายการ 19/02/2559
จัดซื้อพัสดุสนับสนุนโครงการวิจัยศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างลูกระเบิดนำวิธีด้วย GPS จำนวน ๙ รายการ 19/02/2559
จัดซื้อ Slip 2000 Gun Lube จำนวน ๖๐ แกลลอน 19/02/2559
จัดซือ Magazine, 5.56 MM. 30Rounds Polymer จำนวน 500 EA 19/02/2559
จัดซื้อ Slip 2000 725 Cleaner/Degreaser-RTU จำนวน ๑๘๐ แกลลอน 15/02/2559
จัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานคลังเก็บรักษาอาวุธนำวิถี จำนวน ๑๒ รายการ 12/02/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๔๓ รายการ 25/01/2559
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน ทอ. จำนวน ๒ รายการ 25/01/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี จำนวน ๓๙ รายการ 25/01/2559
จัดซื้อคู่มือการแนะนำทางเทคนิคสายสรรพาวุธเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๒ รายการ 25/01/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๕๖ รายการ 25/01/2559
จัดซื้อวัสดุหีบห่อ จำนวน ๘๕ รายการ 21/01/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๓๖ รายการ 21/01/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๕ รายการ 21/01/2559
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๘๙ รายการ 21/01/2559
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นแทรกซึมละลายสนิม SV-16 จำนวน ๗๒๐ กระป๋อง 21/01/2559
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๓๓ รายการ 13/01/2559
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถยกลูกระเบิดและรถพ่วงบรรทุกลูกระเบิด จำนวน ๒ รายการ 13/01/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๓๘ รายการ 13/01/2559
จัดซื้อวัสดุสำหรับเปลี่ยนเมนสวิทช์และสายไฟเข้าเครื่องจักร จำนวน ๓๙ รายการ 13/01/2559
ซื้อ พัสดุ จำนวน ๑๐๖ รายการ 08/01/2559
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการรายงานสถานภาพและการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๓๖ รายการ 08/01/2559
จัดซื้อพัสดุเพื่อจ่ายสนับสนุน กรก.สพ.ทอ. จำนวน ๙ รายการ 08/01/2559
จัดซื้อวัสดุสำหรับพ่นสีอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๒๔ รายการ 08/01/2559
จัดซื้อวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อ จำนวน ๓๐ รายการ 25/12/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Electronic Unit LRU ของ บ.ข.๑๘ข/ค จำนวน ๑๐ รายการ 25/12/2558
จัดซื้อพัสดุเพื่อจ่ายสนับสนุน กกพ.บก.สพ.ทอ. จำนวน ๒๗ รายการ 18/12/2558
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการผลิตกระสุนสัญญาณควันลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ปอนด์ และขนาด ๒๕ ปอนด์ ทอ. จำนวน ๒๓ รายการ 18/12/2558
จัดซื้อพัสดุเพื่อจ่ายสนับสนุน นขต.สพ.ทอ. จำนวน ๒๗ รายการ 17/12/2558
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนในการผลิตกระสุนสัญญาณควันลูกระเบิด ขนาด ๕ ปอนด์ และขนาด ๒๕ ปอนด์ ทอ. จำนวน ๒๓ รายการ 17/12/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน จำนวน ๕๖ รายการ 15/12/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อ จำนวน ๔ รายการ 15/12/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๓๘ รายการ 15/12/2558
จัดซ่อมอะไหล่ซ่อมบำรุง Feeder M89 จำนวน ๒๕ รายการ 09/12/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่าน (Walk Through) จำนวน ๓ รายการ 03/12/2558
จัดซื้อพัสดุเพื่อจ่ายสนับสนุน นขต.สพ.ทอ. จำนวน ๓๙ รายการ 02/12/2558
จัดซื้อวัสดุหีบห่อ จำนวน ๕๔ รายการ 02/12/2558
จัดซื้องวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตกระสุนสัญญาณควันลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ ปอนด์ และ ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑๔ รายการ 02/12/2558
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๓ รายการ 02/12/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Feeder M89 จำนวน ๒๕ รายการ 02/12/2558
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒๙ รายการ 02/12/2558
จ้างซ่อม Static Inverter จำนวน 1 EACH 26/11/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray) จำนวน ๔ รายการ 24/11/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน ๘๓ รายการ 24/11/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการหีบห่อกระสุน จำนวน ๖๗ รายการ 23/11/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับแต่งชิ้นโลหะ จำนวน ๓๔ รายการ 23/11/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงตู้แช่เย็น จำนวน ๑๓ รายการ 23/11/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุง TDK-39A จำนวน ๒๑ รายการ 23/11/2558
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตวัตถุระเบิดเลียนเสียงการระเบิด (Thunder Flash) จำนวน ๑๖ รายการ 23/11/2558
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน ๙๒ รายการ 23/11/2558
จัดซื้อน้ำมันชโลมปืน TUB222 จำนวน ๑,๐๐๕ แกลลอน 23/11/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑๔ รายการ 23/11/2558
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สนับสนุนการผลิตหัวจรวดฝึก ขนาด ๒.๗๕ นิ้ว จำนวน ๓๔ รายการ 16/11/2558
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๙๘ รายการ 13/11/2558
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๑๔ รายการ 12/11/2558
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์สังเกตการณ์ทดสอบ จำนวน ๕ รายการ 09/11/2558
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อการทำความสะอาดผิวลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 05/11/2558
จัดซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตลูกระเบิด ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๗ รายการ 05/11/2558
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตกระสุนสัญญาณควันลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ ปอนด์ และ ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๗ รายการ 05/11/2558
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตหางลูกระเบอดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๕๑ รายการ 05/11/2558
จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน ๔๖ รายการ 03/11/2558
จัดซื้อก๊าซหล่อเย็น (Cooling) จำนวน ๕๐ ท่อ 03/11/2558
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนเพื่อการเก็บรักษาระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖ รายการ 29/10/2558
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิวและพ่นสี ลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ สำหรับ บ.GRIPEN จำนวน ๗ รายการ 29/10/2558
จัดซื้อวัสดุผลิตพลุและไพโรเทคนิค จำนวน ๑๓ รายการ 29/10/2558
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนงานทำลายวัตถุระเบิด จำนวน ๑๗ รายการ 29/10/2558
จัดซื้อวัสดุผลิตลูกระเบิดแสงวาบ ทอ. จำนวน ๓ รายการ 29/10/2558
จัดซื้อ Battery Jammer 20-500 MHZ จำนวน ๓ EA  29/10/2558
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเชื่อมประกอบและทำความสะอาดผิวลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒๔ รายการ 29/10/2558
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเชื่อมประกอบชุดหาง ลูกระเบิดขนาดฝึก ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๘ รายการ 29/10/2558
จ้างซ่อมเครื่องปั้มตัด จำนวน ๑ เครื่อง 29/10/2558
จัดซื้อ เป้าปืน ๕ รายการ 26/01/2558
จัดซื้อ วัสดุสนับสนุนการผลิตไฟโรเทคนิคและสายชนวนไว จำนวน ๑๐ รายการ 19/10/2558
จัดซื้อ กล้องเล็งติดปืนซุ่มยิง ขนาด .๕๐ นิ้ว กำลังขยาย ๒๐ เท่า (Mil Dot) จำนวน ๒ ชุด 19/10/2558
จัดซื้อ กล้องเล็งติดปืน ซุ่มยิง ขนาด ๗.๖๒ มม. กำลังขยาย ๑๔ เท่า (Mil Dot) พร้อมเส้นเล็งปรับแสง จำนวน ๒ ชุด 19/10/2558
จัดซื้อ กระสุน ขนาด .๓๓๘ จำนวน ๕๐๐ นัด 19/10/2558
จัดซื้อ กระสุน Subsonic ขนาด .๓๐๘ จำนวน ๑,๐๐๐ นัด 19/10/2558
จัดซื้อ กล่องใส่ปืน M4 และอุปกรณ์ จำนวน ๒๑ กล่อง 19/10/2558
จัดซื้อ วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตไฟโรเทคนิคและสายชนวนไว จำนวน ๗ รายการ 09/10/2558
จัดซื้อ เครื่องเลื่อยจัดโลหะ จำนวน ๒ เครื่อง 09/10/2558
จัดซื้อ เครื่องต่อใบเลื่อยสายพานใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน ๒ เครื่อง 09/10/2558
จัดซื้อ วัสดุสนับสนุนการผลิตโรเทคนิคและสายชนวนไว จำนวน ๑๐ รายการ 09/10/2558
จัดซื้อ วัสดุเปลืองเพื่อการผลิต การเก็บรักษา และการซ่อมบำรุง จำนวน ๖ รายการ 09/10/2558
จัดซื้อ อะไหล่ซ่อมบำรุง Battery ของระบบควมคุมการยิง จำนวน ๘ รายการ 09/10/2558
จัดซื้อ พัสดุสนับสนุนการฝึกในการรักษาความปลอดภัยและควบคุมฝูงชน จำนวน ๓ รายการ 09/10/2558
จัดซื้อ ตู้อบไฟฟ้าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง 09/10/2558
จัดซื้อ ชุดสกัดดินส่งกระสุน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง 09/10/2558

 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430