เงินกู้สามัญ - ฉุกเฉิน

- เงินกู้สามัญ
หลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินสามัญ
กู้สามัญได้ 70 เท่าของอัตราเงินเดือนไม่เกิน 1,500,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
                - กู้ไม่เกิน 100,000 บาท
สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ไม่จำกัดหุ้น
                - กู้ตั้งแต่ 100,001 – 500,000 บาท
สมาชิกค้ำประกัน 2 คน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของยอดเงินกู้
                - กู้ตั้งแต่ 500,001 – 800,000 บาท
สมาชิกค้ำประกัน 3 คน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้
                - กู้มากกว่า 800,001 - 1,500,000 บาท             
สมาชิกค้ำประกัน 4 คน มีหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้ 
                - กู้ตั้งแต่ 500,000 บาท
ต้องทำประกันชีวิตกลุ่มตามอัตราที่กำหนดหรือมากกว่า 
1. สิทธิการกู้
      1.1 สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก        ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
      1.2 สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่สอง     ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
      1.3 สมาชิกสมทบหลักเกณฑ์การกู้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
2. หลักฐานการกู้เงินสามัญ 
      2.1 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้าง หรือบัตรประชาชน ของผู้กู้/ผู้ค้ำ และของ
คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้ำ ให้เจ้าของบัตรลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตนเอง
      2.2 สำเนาใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส,
ใบสำคัญการหย่า, ใบมรณบัตร (ถ้ามี) พร้อม รับรองสำเนา
      2.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชีเป็นชื่อผู้กู้ ใช้หน้าที่มีเลขที่บัญชี
      2.4 สำเนางบหน้าหักเงินเดือน เดือนหลังสุด
และต้องเหลือเงินรายได้สุทธิไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำ
3. หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญครั้งใหม่
      3.1 สมาชิกมีสิทธิกู้เงินสามัญใหม่ได้ เมื่อผ่อนชำระเงินกู้ไปแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
12 งวด ตามสัญญาเงินกู้สามัญครั้งก่อน
      3.2 กรณีสมาชิกส่งชำระหนี้ไม่ถึง 12 งวด หากมีความเดือดร้อนจำเป็นต้องใช้เงิน
ให้สมาชิกทำรายงานปะหน้าเรื่องขอกู้เงินสามัญ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือ
ผู้อำนวยการกองเป็นผู้พิจารณาความเดือดร้อนและให้คำรับรองว่าผู้ขอกู้มีความเดือดร้อนจริง 
แล้วเสนอ คณก.เงินกู้
4. ผู้ที่กู้โดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสะสมที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
5. ผู้ที่กู้โดยมีสมุดเงินฝากของสหกรณ์เป็นประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของยอดเงิน
ที่มีอยู่ในสมุดเงินฝาก

6. ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการต้องชำระหนี้งวดสุดท้ายให้ครบก่อนอายุ 65 ปี หรือคงเหลือหนี้
น้อยกว่าหุ้นสะสม ณ ปีที่มีอายุครบ 65 ปี

7. ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจำต้องชำระหนี้งวดสุดท้ายให้ครบก่อนอายุ 60 ปี หรือคงเหลือหนี้
น้อยกว่าหุ้นสะสม ณ วันที่ 30กันยายน ในปีที่เกษียณอายุราชการ 

8. การแก้ไขข้อความ (กรณีเขียนผิด)
      8.1 การแก้ไขข้อความหรือตัวเลขในสัญญากู้สามัญ ให้ใช้ปากกาแดงขีด 2 เส้น ตรงที่
ต้องการแก้ไข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
      8.2 กรณีแก้ไขหรือเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ให้เปลี่ยนใบคำขอกู้เงินสามัญและใบค้ำประกันใหม่
     

- เงินกู้ฉุกเฉิน 
หลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินฉุกเฉิน
คุณสมบัติ 
- สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกครบ 3 เดือน หรือสมัครครั้งที่ 2 ครบ 6 เดือน มีสิทธิกู้ 
                        - กู้ได้ 2 เท่า ของอัตราเงินเดือนแต่ไม่เกิน 50,000.- บาท 
                        - ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ผ่อนชำระแล้ว 1 งวด มีสิทธิกู้ใหม่ได้ 
ขั้นตอนการขอกู้ 
                        - สมาชิกเขียนคำขอกู้ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ส่งโดยตรงที่ฝ่ายจัดการ 
                        - แนบสำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดพร้อมใบขอกู้เงิน 
เงินคงเหลือสุทธิต้องไม่น้อยกว่า                     
                          1,000.- บาท 
- หลักเกณฑ์การกู้เงินสมาชิกสมทบ 
  (รายละเอียดตามประกาศ)