สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด ได้จดทะเบียนตามพรราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2527 มีสมาชิกเริ่มแรก 548 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 64,800.- บาท เริ่มดำเนินการหักค่าหุ้น
จากสมาชิกเดือนแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2527 และ จ่ายเงินกู้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2527

 

ต้องการติดต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ สามารถติดต่อได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด
เลขที่ 171 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10220
โทร. 3-2072, 3-1712, 02-5237602, 090-409-2020 โทรสาร 02-523760
ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์