logo

ประกาศจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้รายการสถานภาพอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๒๑ รายการ 31/07/2560
จัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบการตรวจจับของเครื่อง X-Ray จำนวน ๒ รายการ 18/07/2560
 จัดซื้อดาบปลายปืน ปลยอ.๕.๕๖-๒/ก สำหรับกองทหารเกียรติยศ จำนวน 400 EA 07/07/2560
จัดซื้อ Pressure Transducer จำนวน ๓ EA 03/07/2560
จัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานเก็บรักษาอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ 06/06/2560
จัดซื้อพัสดุสนับสนุนงานเก็บรักษาอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๓ รายการ 06/06/2560
จัดซื้ออะไหล่ Gate Detector จำนวน ๒๑ รายการ 22/05/2560
จัดซื้ออะไหล่ Power Supple Adapter ของ บ.ข.๑๘ ข/ค เป็นกรณีเร่งด่วน จำนวน ๙ รายการ 22/05/2560
จัดซื้ออะไหล่ Radar Computer ในระบบควมคุมการยิงของ บ.ข. ๑๙/ก เป็นกรณีเร่งด่วน จำนวน ๙ รายการ 22/05/2560
จัดซื้อถุงผ้าแม็กกาซีนสำหรับปืน HK-33 จำนวน ๒ รายการ 16/05/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๓ รายการ 11/05/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการเคลือบผิวและพ่นสี ลบ. ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๘ รายการ 11/05/2560
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตดินระเบิดทำลาย ขนาด ๑ ปอนด์ TNT ทอ. จำนวน ๑๔ รายการ 05/05/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงปริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑๕๖ รายการ 30/03/2560
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๑๗ รายการ 07/03/2560
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการผลิต จำนวน ๔ รายการ 24/03/2560
จ้างซ่อมเครื่องกัดยืนใหญ่ ยี่ห้อ FRITZ WERNER จำนวน ๑ เครื่อง 23/03/2560
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สนับสนุนการผลิต จำนวน ๓ รายการ 22/03/2560
จัดซื้อ Tooling สำหรับกลึงส่วนปลายและใส่แหวนเข้าลำตัวลูกกระสุนฯ จำนวน ๒ รายการ 22/03/2560
จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์รบกวนสัญญาณโทรศัพท์ (Jammer) จำนวน ๑๓ รายการ 17/03/2560
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับการผลิต จำนวน ๓ รายการ 16/03/2560
จัดซื้อกระสุนขนาด .๓๘ นิ้ว Special จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ นัด 13/03/2560
จ้างซ่อมเครื่องแกะสลัก CNC ยี่ห้อ WOODPECKER จำนวน ๑ เครื่อง 13/03/2560
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับการผลิต จำนวน ๓ รายการ 09/03/2560
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้สำหรับการผลิต จำนวน ๓ รายการ 09/03/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Battery ของระบบควบคุมการยิง จำนวน ๘ รายการ 17/02/2560
จัดซื้อวัสดุหีบห่อ จำนวน ๓๒ รายการ 15/02/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเก็บรักษา อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด จำนวน ๑๘ รายการ 09/02/2560
จ้างซ่อมเครื่องทดสอบความเหนียวของดินขับจรวด ยี่ห้อ LLOYD รุ่น L1000S 03/02/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการสร้าง IRIS-T Trolley จำนวน ๒๕ รายการ 03/02/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุนขนาด ๒๐ มม. TP จำนวน ๒๓ รายการ 03/02/2560
จ้างซ่อมตู้อบ-แช่จรวด (Cooling/Heating Chamber) จำนวน ๑ เครื่อง 03/02/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการสร้าง AMRAAM Trolley จำนวน ๔๔ รายการ 31/01/2560
จัดซื้อพัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ 26/01/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนซ่อมบำรุงอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑๗ รายการ 26/01/2560
จัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน ๙ รายการ 26/01/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานคลังอาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด จำนวน ๒๖ รายการ 24/01/2560
จัดซื้ออะไหล่ชุดควบคุม Armament Relay Box (ARB) จำนวน ๘ รายการ 19/01/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุด Servo Amplifier จำนวน ๘ รายการ 19/01/2560
จัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมเครื่องมือเครื่องจักร จำนวน ๒๔ รายการ 19/01/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานบันทึกสถานภาพและงานเขียนแบบอุปกรณ์สรรพาวุธ จำนวน ๙๑ รายการ 10/01/2560
จัดซื้อวัสดุในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นสายสรรพาวุธของ บ.ข๑๘ข (F-5E) 10/01/2560 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430