logo

ประกาศประกวดด้วยวิธี E-Bidding (ประกาศ) ปี ๒๕๖๐
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 26/02/2560 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430