logo

ราคากลาง  (E-Bidding ราคากลาง)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 3 รายการ 04/01/2565
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหูแขวนลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ 30/12/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน 142 รายการ 30/12/2564
จ้างเหมาบริการปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน 1 งาน 29/12/2564
ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 ชุด 29/06/2564
ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 ชุด 25/03/2564
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตเปลือกลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด 500 ปอนด์ แบบ Casting จำนวน 10 รายการ 26/11/2563
ซื้อกระสุนสี ขนาด 9 มม. จำนวน 30,000 Each 25/11/2563
ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 10 กำลังม้า จำนวน 1 เครื่อง 10/11/2563
ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 10/11/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 50 รายการ 10/11/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 50 รายการ 10/11/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาวุธและอุปกรณ์ภาคพื้น จำนวน 153 รายการ 10/11/2563
ซื้อหมวดป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดพร้อมอุปกร์พิเศษ สำหรับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ จำนวน 50 ใบ 06/11/2563
ซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิดพร้อมอุปกรณ์พิเศษ สำหรับหัวหน้าชุดปฏิบัติการ จำนวน 50 ใบ 06/11/2563
ซื้อวัสดุสนับสุนนงานสร้างอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำนวน 43 รายการ 06/11/2563
ซื้อวัสดุประกอบรวมกระสุนสัญญาณควัน ลูกระเบิดฝึก ขนาด 5 ปอนด์และ 25 ปอนด์ จำนวน 12 รายการ 06/11/2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตดินระเบิดทำลาย ทีเอ็นที ขนาด 1 ปอนด์ จำนวน 12 รายการ 06/11/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 500 Each 03/11/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตเบ้าหูแขวนลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ 03/11/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 7 รายการ 03/11/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตเบ้าหูแขวนลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ 03/11/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตเปลือกกระสุนลูกระเบิดอเนกประสงค์ ขนาด 500 ปอนด์ แบบ Casting จำนวน 200 Each 03/11/2563
ซื้อสารเคมีเพื่อใช้สำหรับการผลิตกระสุนสัญญนควัน ลูกระเบิดฝึก ขนาด 5 ปอนด์ และ 25 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ 03/11/2563
ซื้อสารเคมีเพื่อใช้สำหรับการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน ทอ. จำนวน 5 รายการ 03/11/2563
ซื้อเครื่องสกัดสารอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 02/11/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหูแขวนลูกระเบิดอากาศ ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ 30/10/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตหางลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด 500 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ 30/10/2563
ซื้อชุดเข็มแทงชนวน จำนวน 7,000 Each 30/10/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 88 รายการ 30/10/2563
ซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน 250 ตัว 29/10/2563
ซื้อราวปืน ปลยอ.5.56 มม. แบบปรับระดับ ชนิด 40 กระบอก จำนน  40 อัน 29/10/2563
ซื้อสารเคมีสนับสุนการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 23 รายการ 29/10/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 82 รายการ 29/10/2563
ซื้อวัสดสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 95 รายการ 29/10/2563
ซื้อเครื่องกลึงขนาดกลาง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 26/10/2563
ซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 10 กำลังม้า จำนวน 1 เครื่อง 26/10/2563
ซื้อหมวดป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พร้อมรางติดอุปกรณ์แบบถอดประกอบและสายรัดคาง จำนวน 2 รายการ 26/10/2563
ซื้อเครื่องตัดวัสดุกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 26/10/2563
ซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง 20/10/2563
ซื้อวัสดุสำหรับผลิตลูกกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 3 รายการ 14/10/2563
ซื้อเครื่องใส่แหวนลูกกระสุนแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง 14/10/2563
ซื้อวัสดุสนับสนุนการทำเครื่องหมายกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 19 รายการ 12/10/2563
ซื้อเครื่อง CNC Wire Cut จำนวน 1 เครื่อง 12/10/2563
ซื้อเครื่องเข้าสายกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 1 เครื่อง 12/10/2563
ซื้อเครื่องกลึงส่วนปลายลูกกระสุน จำนวน 1 เครื่อง 12/10/2563
ซื้อเครื่องเจียระไนลูกกระสุน จำนวน 1 เครื่อง 12/10/2563

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01