logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป  (E-Bidding ร่างประกาศเชิญชวน)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๒๐๐ ตัว 27/05/2565
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๙๕ รายการ 11/04/2565
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูกระเบิดอากาศ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒๒ รายการ 27/01/2565
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงชุดควบคุมป้อมปืนรถเกราะคอนดอร์ จำนวน 4 รายการ 14/01/2565
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงสภาพผิวอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน 200 รายการ 14/01/2565
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการบำรุงรักษาลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๖๔ รายการ 17/12/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๕๐ รายการ 17/12/2564
ประกวดราคาซื้อลำกล้องทดสอบแรงดันในรังเพลิง จำนวน ๓ อัน  16/12/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๒๖ รายการ 16/12/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) จำนวน ๔ รายการ 14/12/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง Smokewinder จำนวน ๑๕ รายการ 13/12/2564
ประกวดราคาซื้อ Portable X-Ray จำนวน ๑ ชุด 09/12/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตกระสุน จำนวน ๖๐ รายการ 08/12/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Portable X=Ray จำนวน ๓ รายการ 07/12/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการเคลื่อนย้ายลูดระเบิดอากาศ ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๒๒ รายการ 03/12/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับผลิตหูแขวนลูกระเบิดอากาศฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 30/11/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ WACHUD ของ บ.ข.๑๙/ก จำนวน ๔ Each 24/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๙๕ รายการ 23/11/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรสร้างชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๒๖ รายการ 23/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตปลอกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๗๒ รายการ 23/11/2564
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อใช้สำหรับการผลิตควันสีสำหรับอากาศยาน ทอ. จำนว ๕ รายการ 22/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๘๘ รายการ 22/11/2564
ประกวดราคาซื้อสารเคมีสำหรับการผลิดลูกระเบิดขว้างควันสี ทอ. จำนวน ๖ รายการ 19/11/2564
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวัดขนาดกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑ ชุด 19/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบรวมลูกระเบิดแสงวาบ ทอ. จำนวน ๓ รายการ 19/11/2564
ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องกลึงขอบจานท้ายกระสุน ขนาด .๕๐ นิ้ว CAL ๒๐ MM.ยี่ห้อ MANURHIN หมายเลข ๐๒๒ ๐๒ ๑๒ จำนวน ๑ งาน 19/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๔ รายการ 18/11/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Airborne Video Tape Recorder (AVTR) ของ บ.ข.๑๙/ก (F-๑๖ A/B) จำนวน ๒๕ รายการ 18/11/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถ V-๑๕๐ จำนวน ๘๗ รายการ 18/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับสร้างชิ้นส่วนอาวุธและอุปกรณืสรรพาวุธ จำนวน ๑๓๓ รายการ 17/11/2564
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงป้อมปืนรถเกราะคอนดอร์ จำนวน ๑๑๔ รายการ 16/11/2564
ประกวดราคาซื้อฝักดาบปลายปืน ปลยอ.๕.๕๖-๒/ก สีดำ จำนวน ๑,๐๐๐ อัน 12/11/2564
ประกวดราคาซื้อลำกล้องทดสอบแรงดันในรังเพลิง จำนวน ๓ อัน 12/11/2564
ประกวดราคาซื้อสารเคมีสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๒๓ รายการ 09/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสร้างที่เก็บอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๑๗ รายการ 05/11/2564
ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการประกาอบรวมกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำนวน ๑๘ รายการ 04/11/2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องขัดวัสดุกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง 27/10/2564
ประกวดราคาซื้อเครื่องรัดแหวนทองแดงลูกกระสุน ขนาด ๒๐ มม. จำ นวน ๑ เครื่อง 30/09/2564 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01