สพ.ทอ.รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

 (๑๓ ก.พ.๖๔)