สพ.ทอ.รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

 
 (๑๓ ก.พ.๖๔)