พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมแสดงความยินดีกับ พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พลอากาศตรี สุรสิทธิ์ แก้วใจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ
เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก พงษ์อำนาจ ผ่านภพ เป็น เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศเป็นสูงขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม(๑) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008