พลอากาศโทพงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานงานเลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010