พลอากาศตรี นัทธี พงษ์แตง รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายทหารสรรพาวุธ ชั้นเรืออากาศ รุ่น ๘
และ หลักสูตร ช่างสรรพาวุธ รุ่น ๑๔ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

017

019

020