พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เกื้ออรุณ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022