กรมสรรพาวุธทหารอากาศได้เข้าร่วมกิจกรรม ลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ สระน้ำร้านสวัสดิการทหารอากาศ ท่าดินแดง

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035