การฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ บก.สพ.ทอ. ประจำปี ๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓

01

02

02 1

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012

013

014

015