พล.อ.ต.อดิเรก สุวคนธ์  เสธนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานโครงการกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นกรมสรรพาวุธทหารอากาศ “สพ.ทอ.ขับขี่ปลอดภัย”
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

01

02

03

04

05

06

07

09

08

10

11

12

13

14

15

16