พลอากาสโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การตอนรับ พลอากาศเอก ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
หัวหน้าศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.และคณะ
เมื่อวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ. ห้องประชุมสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

678913

678914

678915