พลอากาศโท เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

BPS 0003

BPS 0007

BPS 0008

BPS 0033

BPS 0035

BPS 0036

BPS 0038

BPS 0040

BPS 0042

BPS 0046

BPS 0051

BPS 0052

BPS 0064

BPS 0075

BPS 0076

BPS 0079

BPS 0082

BPS 0092