พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น รางวัลกิจกรรม ๕ส
และกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ สพ.ทอ.
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563

 00001

00003

00005

00009

00013

00016

00020

00024

00028

00032

00036

00040

00044

00048

00052

00056

00060

00064

00069

00072

00074

00080

00088

00092

00094

00095

00097

00099

00100

00102

00103

00106

00107

00113

00118

00121