พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

15757
15758
15759
15760
15761
15762
15763
15764
15765
15766
15768
15770
15771