พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้โอวาทกับ ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศในโอกาสที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน ๒๙ คน
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

timeline 20210202 101135

timeline 20210202 101137

timeline 20210202 101139

timeline 20210202 101141

timeline 20210202 101143

timeline 20210202 101155

timeline 20210202 101157