พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สายสรรพาวุธ" โดยมีวิทยากรจาก กพว.สพ.ทอ. และ สธน.ทอ. พร้อมกับ หน.นขต.สพ.ทอ.เข้าร่วมสัมมนา
ณ หอประชุม สพ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16