พลอากาศเอก เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
ส่งมอบหน้าที่ ให้กับ พลอากาศโท อดิเรก  สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

  0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017