พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้มอบหมายให้ น.อ. ชเนนทร์  สุขวารี รอง เสธ.สพ.ทอ.และคณก.พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของ สพ.ทอ.
เป็นผู้แทนรับมอบต้นแบบจักรยานปั่นน้ำจาก รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เพื่อมาจัดสร้างที่ สพ.ทอ.ให้ ขรก.ได้ออกกำลังกายและเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำ

604745

604746

604747

604748

604754

1151034