พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ท.วิทยา ถาน้อย จก.กบ.ทอ.
ในโอกาสตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิทยาการส่งกำลังบำรุง
ในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.ทอ.(๑) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

timeline 20211210 092237

timeline 20211210 092239

timeline 20211210 092240

timeline 20211210 092246

timeline 20211210 092248

timeline 20211210 092250

timeline 20211210 092252