พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร โครงการฝึกอบรมนายตรวจพัสดุ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

timeline 20211216 143451

timeline 20211216 143454

timeline 20211216 143456

timeline 20211216 143458

timeline 20211216 143500

timeline 20211216 143502

timeline 20211216 143504

timeline 20211216 143505

timeline 20211216 143507

timeline 20211216 143509