พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตร และ นายทหารประทวน 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

LINE ALBUM 16 64 211217 27

LINE ALBUM 16 64 211217 28

LINE ALBUM 16 64 211217 26

LINE ALBUM 16 64 211217 25

LINE ALBUM 16 64 211217 24

LINE ALBUM 16 64 211217 23

LINE ALBUM 16 64 211217 22

LINE ALBUM 16 64 211217 21

LINE ALBUM 16 64 211217 20

LINE ALBUM 16 64 211217 19

LINE ALBUM 16 64 211217 18

LINE ALBUM 16 64 211217 17

LINE ALBUM 16 64 211217 16

LINE ALBUM 16 64 211217 15

LINE ALBUM 16 64 211217 14

LINE ALBUM 16 64 211217 13

LINE ALBUM 16 64 211217 12

LINE ALBUM 16 64 211217 11

LINE ALBUM 16 64 211217 10

LINE ALBUM 16 64 211217 9

LINE ALBUM 16 64 211217 8

LINE ALBUM 16 64 211217 7

LINE ALBUM 16 64 211217 6

LINE ALBUM 16 64 211217 5

LINE ALBUM 16 64 211217 4

LINE ALBUM 16 64 211217 3

LINE ALBUM 16 64 211217 2

LINE ALBUM 16 64 211217 1

LINE ALBUM 16 64 211217 0