พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารสัญญาบัตร 
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

LINE ALBUM 7122 220107 9

LINE ALBUM 7122 220107 10

LINE ALBUM 7122 220107 8

LINE ALBUM 7122 220107 7

LINE ALBUM 7122 220107 6

LINE ALBUM 7122 220107 5

LINE ALBUM 7122 220107 4

LINE ALBUM 7122 220107 3

LINE ALBUM 7122 220107 2

LINE ALBUM 7122 220107 1

LINE ALBUM 7122 220107 0