กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขอขอบคุณมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลบางปะกอก 8 และ สปสช
สำหรับกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และครอบครัว
โดยมี พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการและครอบครัว กรมสรรพาวุธทหารอากาศเข้ารับการฉีดวัคซีน
ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

timeline 20220209 214846

timeline 20220209 214847

timeline 20220209 214851

timeline 20220209 214853

timeline 20220209 214855

timeline 20220209 214858

timeline 20220209 214900

timeline 20220209 214902

timeline 20220209 214903

timeline 20220209 214908

timeline 20220209 214910

timeline 20220209 214912

timeline 20220209 214916

timeline 20220209 214924

timeline 20220209 214925

timeline 20220209 214927