โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด"
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ หอประชุม สพ.ทอ. ในวันที่ 24 มิ.ย.65

timeline 20220624 145156

timeline 20220624 145159

timeline 20220624 145201

timeline 20220624 145203

timeline 20220624 145205

timeline 20220624 145207

timeline 20220624 145209

timeline 20220624 145211

timeline 20220624 145213

timeline 20220624 145215

timeline 20220624 145217

timeline 20220624 145219

timeline 20220624 145221

timeline 20220624 145222

timeline 20220624 145224