พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารประทวน
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 0

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 1

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 2

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 3

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 4

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 5

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 6

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 7

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 8

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 9

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 10

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 11

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 12

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 13

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 14

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 15

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 16

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 17

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 18

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 19

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 20

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 21

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 22

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 23

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 24

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 25

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 26

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 27

LINE ALBUM ประดับยศประทวน 28665 ๒๒๐๖๒๙ 28