พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พลอากาศตรี ชเนนทร์ สุขวารี รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ และรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567
โดย พลอากาศตรี วันชัย ร่มลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
ทหารอากาศ และคณะ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.67 ณ ห้องประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ