กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เตรียมความพร้อม ในขั้นตอนการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม
การผลิตลำตัวจรวดอากาศ ขนาด 2.75 นิ้ว ชนิดหางม้วน แบบ MK66
พลอากาศตรี ชเนนทร์ สุขวารี รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เข้ารับการฟังบรรยายสรุปและเตรียมความพร้อม ในขั้นตอนการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม
การผลิตลำตัวจรวดอากาศ ขนาด 2.75 นิ้ว ชนิดหางม้วน แบบ MK66
โดยมี นาวาอากาศเอก วิพุธ อารยางกูล ผู้อำนวยการ กองโรงงานสรรพาวุธ 4
และนาวาอากาศเอก กัมพลศักดิ์ เปรมใจ รองผู้บังคับการ กองบิน 2
พร้อมด้วยข้าราชการ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองโรงงานสรรพาวุธ 4 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567