กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดพิธีประดับเครื่องหมายผู้ปฏิบัติงาน ในอากาศประเภทสรรพาวุธ (เครื่องหมายสนาม)
ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตร เจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน รุ่นที่ 11
พลอากาศตรี ชเนนทร์ สุขวารี รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย
ผู้ปฏิบัติงานในอากาศประเภทสรรพาวุธ (เครื่องหมายสนาม) ให้กับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำอากาศยาน รุ่นที่ 11 ในโอกาสวันสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม โดยมี นาวาอากาศเอก กัมพลศักดิ์ เปรมใจ รองผู้บังคับการ กองบิน 2
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการสรรพาวุธกองบิน 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน 203
กองบิน 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567