กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยพร้อมเพียงกัน และจัดให้มีการรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณการฝึกผ่านระบบ IPTV เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และปลูกจิตสำนึกในการเป็นทหาร ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ