logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป  (E-Bidding ร่างประกาศเชิญชวน)
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้อสายสะพายปืนชนิดหนังและฝักดาบปลายปืนชนิดหนัง จำนวน ๔ รายการ 04/12/2562
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Smokewinder จำนวน ๑๗ รายการ 29/11/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับสภาพผิววัสดุ จำนวน ๑ งาน 29/11/2562
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องทดสอบกระสุน จำนวน ๑ งาน 29/11/2562
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ CARA ของ บ.ข.๑๙/ก (F-๑๖ A/B) จำนวน ๒ Each 25/11/2562
ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ CARA ของ บ.ข.๑๙/ก (F-๑๖ A/B) จำนวน ๒ Each 08/11/2562
ประกวดราคาซื้อสายสะพายปืนชนิดหนังและฝักดาบปลายปืนชนิดหนัง จำนวน ๔ รายการ  30/10/2562 

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01