ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด

พ.ศ. 2543

หมวด 1

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

ข้อ  1.  ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน

          ชื่อ                         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  จำกัด

                                       DIRECTORATE OF ARMAMENT SAVING  AND  CREDIT COOPERATIVE,LIMITED.

          ประเภท                  สหกรณ์ออมทรัพย์                                                                                    

          ที่ตั้งสำนักงาน          เลขที่   171   ถนนพหลโยธิน    แขวงสนามบิน    เขตดอนเมือง  

                                       จังหวัดกรุงเทพมหานคร   10210

          ท้องที่ดำเนินงาน       ทั่วราชอาณาจักร

         สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร   โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม  สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์  และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

            ตราของสหกรณ์      ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้

                                       ใช้ตราสัญญลักษณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

                                       กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ  และมีข้อความ          

                                       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศจำกัดล้อมรอบ

หมวด 2

วัตถุประสงค์

          ข้อ  2.  วัตถุประสงค์     สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

                                          โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก สหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)      ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์   โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2)      ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3)      รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(4)      จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(5)      ให้เงินกู้แก่สมาชิก

(6)      ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7)      ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(8)      ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(9)      ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

(10)    ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(11)    ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(12)    ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

 (13)    ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

 (14)    ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

(15)    ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 (16)    กระทำการต่างตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น   รวมถึง   ซื้อ   ถือกรรมสิทธิ์หรือ  ทรัพย์สิทธิ  ครอบครอง  กู้  ยืม   เช่าหรือ

ให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อโอนหรือรับโอน  สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย   จำนองหรือรับจำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใด  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

 (17)    ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

 (18)    ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือบุคคลอื่นใด

 (19)    ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์


หมวด 3

ทุน

ข้อ  3.  ที่มาของทุน     สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1)  ออกหุ้น

(2)  รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อื่น

(3)  กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น

(4)  สะสมทุนสำรองและทุนอื่น

(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น

          ข้อ  4.  การออกหุ้น     สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวนมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท

          ข้อ  5.  การถือหุ้น     สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน   ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

          เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และเงินที่จ่าย

ควบกับ  เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดและหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด  ก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ  แต่จำนวนหุ้น  ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

          สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น

          ข้อ  6.  การชำระค่าหุ้นรายเดือน     การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น  ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น  ทุกเดือน

          เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น  ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน   คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือน

ชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ  7.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน     สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าแปดสิบสี่เดือน  หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าหกหมื่นบาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์   จะงดชำระเงินค่าหุ้น

รายเดือน  หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ  8.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น     สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์


หมวด
 4

การดำเนินงาน

          ข้อ  9.  การรับฝากเงิน     สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์  หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์

          ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

          ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้

ข้อ  10.  การให้เงินกู้     เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่

(1)  สมาชิกของสหกรณ์

(2)  สหกรณ์อื่น

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ต

ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อกำหนดต่าง ๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้  หลักประกันสำหรับเงินกู้  ลำดับแห่งการให้เงินกู้  การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้  การควบคุมหลักประกัน   การเรียกคืนเงินกู้และอื่น  ๆ  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้วตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้  ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบ  ของสหกรณ์ที่กำหนดไว้

ข้อ  11.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้     เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ   จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง   และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ

มุ่งหมายที่ให้   เงินกู้นั้น

ข้อ  12.  ประเภทแห่งเงินกู้      สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้

(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และ  มีความประสงค์ขอกู้เงิน   คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์

(2)  เงินกู้สามัญ   ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย  เพื่อการอันจำเป็นหรือ   มีประโยชน์ต่าง ๆ  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบ  ของสหกรณ์

(3)  เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้   เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  คณะกรรมการดำเนินการอาจ   ให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร    โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมาย

แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ   และต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  13.  ดอกเบี้ยเงินกู้     ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก   ในอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  14.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้      ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์    และเมื่อ

คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

          ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ   เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน   โดยสิ้นเชิง  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมีพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า

(1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ

(2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(3)  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน   และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ   คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู้   แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ

          ข้อ  15.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน      ผู้กู้   หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์  จะขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 31 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้  สหกรณ์ทราบและ   จัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ  43)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

          ข้อ  16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์     เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือ

ลงทุนได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์   และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติกำหนด  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่

สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน

          ข้อ  17.  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน    ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับ   ปีหนึ่ง ๆ   ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน    วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก   นายทะเบียนสหกรณ์

          ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม  หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง

          ข้อ  18.  การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน     สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน   หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  หรือตราสารการเงิน  หรือโดยวิธีอื่นใด  สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรทั้งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ  17

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์

          ข้อ  19.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์     การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน

กิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก   เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้   ให้ปฏิบัติดังนี้

(1)  หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจำนองซึ่ง

สหกรณ์เป็นผู้จำนอง   การถอนเงินฝากของสหกรณ์   และในนิติกรรมอื่น  จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับเหรัญญิกหรือผู้จัดการ   รวมเป็นสองคน

(2)  การรับฝากเงิน  ใบรับเงิน   และเอกสารทั้งปวง  นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)   ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง  ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม  เช็ค  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น   ต้องประทับตราของสหกรณ์   เป็นสำคัญด้วย

          ข้อ  20.  การเงินของสหกรณ์      การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์   ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  21.  การบัญชีของสหกรณ์     ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบ  และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด     และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงาน

สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่  นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

          ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น   สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น    และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน

ให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  ตามแบบที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่  30  กันยายน  ของทุกปี

ข้อ  22.  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่      ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุล   ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่   ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

          ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล   และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียน

สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

          อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบดุล  พร้อมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ  และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

          ข้อ  23.  ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์    ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก  ทะเบียนหุ้น  สมุดรายงาน  การประชุม  ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ   เห็นสมควรให้มีขึ้น

ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน  แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้  นอกจากจะได้รับความ  ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น  และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์

          ข้อ  24.  การตรวจสอบบัญชี     บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป    และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด    โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง  นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

          ข้อ  25.  การกำกับดูแลสหกรณ์     นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์  

ผู้ตรวจการ สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ   ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้ แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ

สหกรณ์    หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับ   การดำเนินงาน   หรือรายงานการประชุมได้   และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ   และให้คำชี้แจงแก่ ปฏิบัติการตามสมควร

          ข้อ  26.  การส่งรายการหรือรายงาน       ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล   ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด

กำไรสุทธิประจำปี

          ข้อ  27.  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี     เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว  ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกำไรสุทธิ    แต่ต้องไม่เกินอัตราที่  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

          กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้

(1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว

ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน  มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น  ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน   สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

(2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

(3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ

(4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่   เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1)

(5)  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์

(6)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ   ตามระเบียบของ

สหกรณ์

(7)  เป็นทุนสวัสดิการ   หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

ไม่เกิน  ร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

(8)  เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่

สหกรณ์

(9)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

ทุนสำรอง

          ข้อ  28.  ที่มาแห่งทุนสำรอง      นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ  27   แล้ว   บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด  ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือ  ทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ์

          อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง

          กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ  27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี   ยอดเงินจำนวน   ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

          ข้อ  29.  สภาพแห่งทุนสำรอง   ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้

          ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5

สมาชิก

          ข้อ  30.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

(1)  ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

(2)  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระ  ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ข้อ  31.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3)  เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ  ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างในกรมสรรพาวุธทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ หรือออกจากประจำการแล้ว  แต่ยังไม่ออกจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด

(4)    เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5)    มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ 32.  การเข้าเป็นสมาชิก     ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์อื่น    ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก  ตามข้อ 36)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการกอง หรือรองหัวหน้ากองคนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้อำนวยการกอง หรือรองหัวหน้ากอง  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

          เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

          ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ  ไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ    ก็ให้  คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่   เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด   มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

          ข้อ  33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่

สหกรณ์  คนละห้าสิบบาท   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

          ข้อ  34.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก      ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก  กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ  ในฐานะสมาชิก

                    สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

(1)             เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

(2)             เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3)             เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์

(4)             ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

(5)             สิทธิอื่น ๆ  ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้

(1)ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(2)เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(4)สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5)ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ

มั่นคง

          ข้อ  35.  สมาชิกย้ายสังกัด      สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์   ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัด  นั้น   หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้  และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และ  เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้   และเงินฝาก  (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย   หรือโอนมารับราชการ ในสังกัดตามข้อ 31(3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตาม  ข้อกำหนดในข้อ  32  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  34  ทั้งนี้  เมื่อ

สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว

          การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น   ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  37.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติและที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์

          ข้อ  38.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์    สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพื่อให้เป็น ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์   ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม

          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

          เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ   และ

สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น   เงินรับฝาก   เงินปันผล   เงินเฉลี่ยคืน   และเงินผลประโยชน์   หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ใน สหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่ พอใจ คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ  44  วรรคแรกและข้อ  45

          ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงิน   ผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ

          ข้อ  39.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้

1    ตาย

2    ลาออก

3    เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ

4    ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

5    ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด

6    ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ  40.  การลาออกจากสหกรณ์      สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว   จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

          คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก

สหกรณ์ตามความใน วรรคก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย

          ข้อ  41.  การให้ออกจากสหกรณ์      สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)            ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2)            ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด   ทั้งนี้

โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

(3)            นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4)            ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน  สำหรับเงินกู้   ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(5)            ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัด  การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

(6)            ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์  อยู่แล้ว

(7)            จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือประพฤติการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์    ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมด  ในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

          สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่   โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

          ข้อ  42.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก        ในกรณีที่สมาชิกออกจาก

สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ   ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

          อนึ่ง   ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบ โดยเร็ว

          ข้อ  43.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด    สมาชิกที่โอน หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 31 (3)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตาย  หรือ   เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องคำพิพากษาให้

ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิก  เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  44.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ      ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน   เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ     จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืน    หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่  มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืน   ให้ตามระเบียบของสหกรณ์

          ถ้าในปีใด  จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืน   เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืน

ค่าหุ้นของสมาชิกที่   ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิก

ที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน  ได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 31 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ    ดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ

          ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตามข้อ  39 (4)  สหกรณ์ จะจ่ายค่าหุ้นเงิน

รับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย   บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้

ตามกฎหมายล้มละลาย

          ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 39 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล  และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร   โดยไม่มีเงิน ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์    หรือหากสมาชิก

ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี    โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้     ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  45.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกตามข้อ 44  นั้น   สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก

          ข้อ  46.  กลุ่มสมาชิก      สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น   การจัดกลุ่ม   การประชุมกลุ่ม   กิจกรรมของ  ที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม  การดำรงตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์

          ข้อ  47.  ความรับผิดของสมาชิก      สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน   จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ


หมวด
 6

สมาชิกสมทบ

ข้อ  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ

          ข้อ  49.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2)  เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

(3)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(4)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ  50.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ     ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น

ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  เมื่อ

คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  49  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้  รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้   และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

          ข้อ  51.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเงินห้าสิบบาท   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ

สหกรณ์   จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

ข้อ  52.  การให้บริการ     สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่

เห็นสมควร   แต่ต้องไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  ประเภทของสหกรณ์ 

หลักเกณฑ์  ข้อกำหนด  วิธีการให้บริการและอื่น ๆ  ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์

          ข้อ  53.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ     สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์  รวมทั้งไม่ให้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)  ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการดำเนินการ

(2)  ไม่มีสิทธิออกเสียงใด ๆ

(3)  ไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม ในการประชุมใหญ่

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

          ข้อ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้

(1)  ตาย

(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(3)  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(4)  ลาออกจากสหกรณ์    และได้รับอนุญาตแล้ว

(5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(6)  ถูกให้ออกจากงานประจำ

ข้อ  55.  การลาออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้   โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ  ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย  ข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

ข้อ  56.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้

(1)  ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2)  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

(3)  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์

(4)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

          ข้อ  57.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่     สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู่   ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

          ข้อ  58.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์      สมาชิกสมทบจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็น  ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น  มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม

          ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

          เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ

สหกรณ์  จะจ่ายเงินค่าหุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐาน  มาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ  59  วรรคแรกและข้อ  60

          ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด    หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์    โดยให้แนบสำเนามรณบัตร  ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ  ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน

สี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน  ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์   หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้

รับโอนประโยชน์ที่ สมาชิกสมทบ ได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี   เมื่อพ้นกำหนดอายุความ

ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ สหกรณ์ทั้งสิ้น

          ข้อ  59.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (4)  นั้น  สหกรณ์  จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  บรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น   พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย   บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์   คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ   โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ  ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก   โดยได้รับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์

          ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้นคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่

          ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  54 (3)    สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้างจ่าย   บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้น  มีอยู่ในสหกรณ์   คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย

          ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  54 (5), (6)  นั้น   สหกรณ์  จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน   ตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์   หรือหากสมาชิกสมทบ   ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี   โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

          ข้อ  60.  การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59  นั้น   สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อ  สหกรณ์ออกก่อน

          ข้อ  61  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก    ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก


หมวด
  7

การประชุมใหญ่

ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

          ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ      คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้    แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ  จำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว   ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า  แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ

          สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ  ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน   ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อ   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้   และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ

          ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่   ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

          ข้อ  64.  การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งพัน-

ห้าร้อยคน    ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้นก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการดำเนินการ

          ข้อ  65.  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก

(1)            สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก

(2)            การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือ

ตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อ  ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า

(3)            ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก   โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิก

สิบห้าคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน   ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน   ในจำนวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่งโดยให้นับรวมอยู่ในจำนวน    ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ 

อนึ่ง  จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้

(4)            ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์     ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่    ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน

ข้อ  66.  การพ้นจากตำแหน่ง     ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง  เมื่อ

(1)   ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่

(2)   ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด

(3)   ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด

(4)   ขาดจากสมาชิกภาพ

(5)   ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ข้อ  67.  ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ       ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง    ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง  และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้

          ข้อ  68.  การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่    เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง  วันเวลา   สถานที่   และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน  อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร  ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น   และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ทราบล่วงหน้า   ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย

          ข้อ  69.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่         การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก

มาประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน    จึงจะเป็นองค์ประชุม

          ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก   สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ

ผู้สังเกตการณ์ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ   ทั้งสิ้น

          ในการประชุมใหญ่   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้

          ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง     ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์   ถ้าสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี   มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม   ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก  แล้วแต่กรณี   มาประชุม

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม    แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ  69  วรรคแรก  ก็ให้งดประชุม

          ข้อ  71.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่       ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)            รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก

สหกรณ์

(2)            พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์

(3)            พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์

(4)            รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์   ของคณะกรรมการดำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ

(5)            พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ  หรือ  กรรรมการอื่น ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ

(6)            พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน

(7)            อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์

(8)            พิจารณาการแยกสหกรณ์

(9)            กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก   และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ   กรรมการอื่น ๆ   ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(10)       พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(11)       รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   และชุมนุม

สหกรณ์  ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

(12)       พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(13)       กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์

หมวด 8

คณะกรรมการดำเนินการ

          ข้อ  72.  คณะกรรมการดำเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์    ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการดำเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

ให้กรรมการดำเนินการ   เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ

คนหนึ่ง หรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง  และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และ

ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  สำนักงานสหกรณ์

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ

(1)เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

(2)เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือ     เอกชน   ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3)เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

(4)เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5)สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้   ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย   ในระยะเวลาสองปี   ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้

เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง

(6)ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

          ข้อ  73.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง

(ก)ประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุม การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(2)ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไป  ของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(3)ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(4)ดำเนินการอื่น ๆ   ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(ข)รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

(2)ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้

(3)ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

                 (ค)  เลขานุการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง

(2)ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

(3)แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ   แล้วแต่กรณี

(4)ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(ง)  เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1)ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

(2)ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

ข้อ  74.  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง     คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และ ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ  หรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ  ปี

          เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้ง  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดใหม่ก็ให้

คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

          ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก  และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

          ข้อ  75.  การพ้นจากตำแหน่ง     กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   ดังต่อไปนี้

(1)ถึงคราวออกตามวาระ

(2)ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ  คณะกรรมการดำเนินการ  หรือ

ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

(3)ขาดจากสมาชิกภาพ

(4)เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้

(5)ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย

(6)ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว

(7)นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ หรือรายตัว

(8)ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร

ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม  (7)  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง   คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด

กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ   ให้ที่ประชุมใหญ่  เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก

ข้อ  76.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ75 (7)) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง  กรรมการดำเนินการแทน

ในตำแหน่งที่ว่าง   แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดๆ  ไม่ได้  นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

          ในกรณีที่ตำแหน่ง   กรรมการดำเนินการ ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็นตำแหน่งประธานกรรมการ  หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดำเนินการ  อาจพิจารณาเลือกตั้ง  กรรมการดำเนินการ  อื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

          กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

          ข้อ  77.  การประชุมและองค์ประชุม     ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

          ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ  เรียกประชุมคณะกรรมการ    ดำเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

          ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

          ข้อ  78.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน   กิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์   กับทั้ง   ในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิก   และสมาชิกออกจากสหกรณ์    ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์

(2)พิจารณาในเรื่องการ  รับฝากเงิน   การกู้ยืมเงิน   การให้เงินกู้   และการฝาก  หรือลงทุนเงินของสหกรณ์

(3)กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนอ  งบดุล  กับรายงาน

ประจำปี แสดงผลการดำเนินงาน  ของสหกรณ์  ต่อที่ประชุมใหญ่

(4)เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

(5)เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(6)พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทน  ของผู้จัดการ

ตลอดจนควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

(7)พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(8)กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์

(9)จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์

(10)         พิจารณาใ ห้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก  และออกจากชุมนุมสหกรณ์  และ

องค์การอื่น

(11)         พิจารณาดำเนินการ  แต่งตั้ง  และถอดถอน  คณะกรรมการอื่น   หรือคณะอนุกรรมการ หรือ  คณะทำงาน   เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

(12)         พิเคราะห์ และปฏิบัติตามหนังสือ  ของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียน

สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้า  ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์  มอบหมาย

(13)         พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   เจ้าหน้าที่สหกรณ์   ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยทั่วไป   เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี

(14)         พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

(15)         เชิญสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก  ที่เห็นสมควร  เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

(16)         ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(17)         พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์

(18)         พิจารณาแต่งตั้ง  กรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์  เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง  ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอื่น  ซึ่งสหกรณ์นี้  เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุม

สหกรณ์  และองค์การนั้น  กำหนดไว้

(19)         พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

          ข้อ  79.  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ       ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์     กระทำการ   หรืองดเว้นการกระทำการ   หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้ เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น

          ข้อ  80.  คณะกรรมการอำนวยการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ   จำนวนไม่เกินหกคน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ

เลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ  และให้คณะกรรมการดำเนินการ

ตั้งกรรมการดำเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร

          ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ  เป็นประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ

          คณะกรรมการอำนวยการ   ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา   ของคณะกรรมการ

ดำเนินการซึ่งตั้ง   คณะกรรมการอำนวยการนั้น

          ให้คณะกรรมการอำนวยการ  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ  และให้ประธานกรรมการ

อำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

          ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ  จำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

          ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ   ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ

ข้อ  81.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ    ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็น

ผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง  ของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)ควบคุมในเรื่องการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์

(2)ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(3)ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย    และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

(4)เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของ

สหกรณ์

(5)ควบคุมดูแลการจัดทำ  งบดุล   รวมทั้ง  บัญชีกำไรขาดทุน   และรายงานประจำปี  แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(6)พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปีของสหกรณ์   เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(7)พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีของสหกรณ์   เสนอต่อคณะกรรมการ    ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(8)ทำนิติกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ    มอบหมาย

          ข้อ  82.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวนไม่เกินสี่คน  โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ

          คณะกรรมการเงินกู้  ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา   ของคณะกรรมการดำเนินการ   ซึ่งตั้ง คณะกรรมการเงินกู้นั้น

          ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

          ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม

          ข้อวินิจฉัยทั้งปวง  ของคณะกรรมการเงินกู้   ให้นำเสนอ   คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม  คราวถัดไป

ข้อ  83.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้    ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้ง  ข้อต่อไปนี้

(1)ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(2)ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(3)ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

(4)สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง  ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นให้  คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

          ข้อ  84.   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้ง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  จำนวนห้าคน  โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ

คณะกรรมการศึกษา  และประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น

          ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ   และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

          ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

          ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  รายงานผลการปฏิบัติงานให้  คณะกรรมการดำเนินการทราบ    ในการประชุมคราวถัดไป

          ข้อ  85.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์        ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย   ข้อบังคับ   ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของ สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์

(2)ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ

(3)ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

(4)ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์   และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ   ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

(5)ศึกษา  และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ นอกประเทศ  เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอ  คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  นำมาบริการแก่สมาชิกตามความ  เหมาะสม

ข้อ  86.  คณะอนุกรรมการ      ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ   คณะกรรมการดำเนินการ

อาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ   เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์   โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ประธานในที่ประชุม

          ข้อ  87. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

          ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เช่น   คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ   เป็นประธานในที่ประชุม   ถ้าประธานกรรมการ    ไม่อยู่ในที่ประชุม   ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

          ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามลำดับ     แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น

          ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ

ถอดถอนกรรมการดำเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม

          ข้อ  88. การออกเสียง    สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่ง  ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง แทนตนไม่ได้

          ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้

          ข้อ  89.  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง    ข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน   ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   เว้นแต่   ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

(1)การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ               (3)  การควบสหกรณ์

(2)การเลิกสหกรณ์                          (4)  การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม

          ข้อ 90. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้นต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา   วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ   แล้วแต่กรณี   อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หมวด 9

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ข้อ  91.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ     คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ    ซื่อสัตย์สุจริต   มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็น

ผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร

          ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ   ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ   และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 93  เป็นลายลักษณ์อักษร

          ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง  การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการ  และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์

          ข้อ  92.  การดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์        สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์    โดยกำหนดระยะเวลาหรือไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้

          ข้อ 93. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการ

จัดการทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

(2)ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน   แจ้งยอดจำนวนหุ้น  จ่ายคืนค่าหุ้น  และชักชวน  การถือหุ้นในสหกรณ์

(3)รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์

(4)เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้  จ่ายเงินกู้  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้  ให้เป็นไป   ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์

(5)จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น  และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล

(6)พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของ

สหกรณ์ รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

(7)เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน   และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ

สหกรณ์

(8)รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

(9)ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ

(10)         รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน  และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา   เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(11)         จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

(12)         จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมใหญ่

(13)         เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ  เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม

(14)         ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์

(15)         รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ  ของ

สหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย

(16)         เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(17)         เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด

(18)         ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ  หรือคณะกรรมการอื่น ๆ   ของ

สหกรณ์   มอบหมาย   หรือตามที่ควรกระทำ   เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

(19)          

ข้อ  94.  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ     ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่าหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

(1)ตาย

(2)ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

(3)ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์    หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

สหกรณ์กำหนด

(4)อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์   หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง

(5)ถูกเลิกจ้าง

(6)ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก  หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการ  หรือละเว้นการกระทำการใด ๆ  อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ข้อ  95.  การลาออก    ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า

สามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พิจารณา      การลาออกนั้น   การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน

          ข้อ  96.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ     ถ้าสหกรณ์ยัง

มิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี

ข้อ  97.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ    ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง  และยังไม่ได้

แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน  หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว  ให้

รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน

          ข้อ  98.  การเปลี่ยนผู้จัดการ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน   กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน   ตลอดจน   จัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน

          ข้อ  99.  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์       นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว    สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อื่น   โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์   ทั้งนี้   ตามระเบียบของสหกรณ์   ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ที่ปรึกษา

          ข้อ  100.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จำนวนไม่เกินห้าคน    เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ

          ข้อ  101.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มี

คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์  เป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี   จำนวนไม่เกินห้าคน  หรือหนึ่งนิติบุคคล

          ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

ข้อ  102.  การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

          ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ

          ข้อ  103.  อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ      ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่

ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ

(1)ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน   ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์   เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

(2)ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจ  แต่ละประเภทของ

สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ  และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ

(3)ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ   หลักประกัน

(4)ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ของสหกรณ์

(5)ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทาง

ปรับปรุงแผนงาน   ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์

(6)ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ    เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินสหกรณ์

แก้ไขโดยมิชักช้า    ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

ข้อ 104.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ   เพื่อแก้ไขโดยเร็ว    ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย   อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น


หมวด
  10

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ  105.  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ         จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดัง

ต่อไปนี้

(1)ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่

(2)คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้  เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุม     เต็มจำนวนของคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น  โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม  แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อมทำได้   โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น   พร้อมด้วยเหตุผล

(3)การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือ

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  แล้วแต่กรณี

(4)ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย   หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย   นายทะเบียน

สหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น   แล้วรับจดทะเบียน

(5)ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ  หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ


หมวด
 11

ข้อเบ็ดเสร็จ

ข้อ  106.  ระเบียบของสหกรณ์      ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

(2)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

(3)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

(4)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

(5)ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

(6)ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

(7)ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

(8)ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

(9)ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

(10)         ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(11)         ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการ  เห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่นเมื่อ  คณะกรรมการดำเนินการ  กำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียน

สหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

          ข้อ  107.  การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใด  ๆ   ก็ดี   หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 106 (3), (4)  แต่มิได้รับชำระตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์   หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ

          ข้อ  108.  การตีความในข้อบังคับ     ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ  ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำวินิจฉัย    และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น

ข้อ  109.  ทรัพย์สินของสหกรณ์       การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์    และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก  ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ข้อ   110.  การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก     เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระ หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด  ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ  ดังต่อไปนี้

(1)           จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว

(2)           จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์

กำหนด

(3)           จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  27 (2)

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่

สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 27(4)ในปีนั้น

           ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น  หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ

          ข้อ  111.  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ มาใช้ เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

 

บทเฉพาะกาล

ข้อ  112.  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

   ระเบียบใด ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้

ให้ถือตามระเบียบนั้นไปก่อน  จนกว่าสหกรณ์จะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

                             (ลงชื่อ)          พล.อ.ต.จิรศักดิ์  ภูวนารถนุรักษ์             ประธานที่ประชุม

                                                  (จิรศักดิ์  ภูวนารถนุรักษ์)

                             (ลงชื่อ)                 น.อ.สนอง  ไชยพร                     เลขานุการ

                                                    (สนอง  ไชยพร)

เหตุผล  ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิม และใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  พ.ศ.2542