logo

เฉพาะเจาะจง
หัวข้อเรื่อง วันที่ประกาศ
จ้างซ่อม IRIS-T Training Guidance Section จำนวน ๑ รายการ (2 Each) 22/08/2561
ซื้อพัสดุ CAD/PAD บ.ขฝ.๒ (T-50TH) สำหรับเก้าอี้ดีด จำนวน ๗ รายการ 22/08/2561
ซื้ออะไหล่ชุดกระสุน Super High Gas ของ 40 mm. Recoilless Disrupter จำนวน ๑๙๔ ชุด 09/08/2561
จ้างซ่อม IRIS-T Training Guidance Section จำนวน ๑ รายการ (1 Each) 06/08/2561
จ้างซ่อม CCA ระบบเรดาห์ควบคุมการยิง Skyguard-XM จำนวน ๒ รายการ (3 Each) 18/07/2561
จ้างซ่อม Python-4 Training Guidance Section Repair จำนวน ๑ รายการ (1 Each) 17/07/2561
จัดซื้ออะไหล่ระบบ Armament Control System ของ บ.จ.๗ จำนวน ๑ รายการ 09/07/2561
ซื้ออะไหล่ระบบเป้าอากาศอัติโนมัติ (AGTS-36) จำนวน ๑๐ รายการ 28/06/2561
จ้างซ่อม Python-4 Training Guidance Section Repair จำนวน ๑ รายงาน (1 Each) 28/06/2561
จัดซื้ออะไหล่ระบบควบคุมการยิง Skyguard-XM จำนวน ๘ รายการ 14/06/2561
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Target Seeker และ Gyro Unit จำนวน ๑ รายการ 08/05/2561
วัสดุใช้ในการซ่อมบำรุงบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๕๔ รายการ 14/03/2561
จัดซื้อวัสดุสำหรับพ่นสีชิ้นส่วนอาวุธและบริภัณฑ์สรรพาวุธ จำนวน ๓๙ รายการ 14/03/2561
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานสร้างบริภัณฑ์และอุปกรณ์ จำนวน ๖๔ รายการ 14/03/2561
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ฟิสิกส์ จำนวน ๒๓ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสนับสนุนงานตรวจและทดสอบอาวัธปืน จำนวน ๘๓ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานสรรพาวุธ จำนวน ๕ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดึสิ้นเปลืองสนับสนุนงานบันทึกสถานภาพและงานเขียนแบบอาวุธและบริภัณฑ์สายสรรพาวุธ จำนวน ๔๗ รายการ 02/03/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง METAL DETECTORS PD6500i จำนวน ๓ รายการ 02/03/2561
ขออนุมัติดำเนินการซื้อวัสดุสำหรับปรับแต่งชิ้นงานโลหะ จำนวน ๓๒ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อท่อควันสีอากาศยาน จำนวน ๒๖ รายการ 02/03/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง ปตอ.๓๐ มม.เมาเซอร์ จำนวน ๑๔ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน ๓๓ รายการ 02/03/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง รถเกราะคอนดอร์ รายการ ๑๒๖ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุนสัญาณควัน สบ.ฝึก ๕ ปอนด์ และ ๒๕ ปอนด์ 02/03/2561
จัดซื้อ High Voltage Power Supply ของ PDU จำนวน ๑ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อ High Voltage Module 10A3 ของ บ.ข.๑๘ ข/ค จำนวน ๑ รายการ 02/03/2561
ขออนุมัติดำเนินการซื้อไม้ จำนวน ๕ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการซ่อมบำรุงอาวุธและอุปกรณ์ภาคพื้น จำนวน ๘๓ รายการ 02/03/2561
จัดซื้อวัสดึสนับสนุนซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน ๖๒ รายการ 02/03/2561
ซิ้ออะไหล่เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน จำนวน ๓ รายการ 27/02/2561
อะไหล่ซ่อมบำรุง Walk Through Metal Detector จำนวน ๔ รายการ 27/02/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงระบบ Avionics ของ บ.ข๑๘ ข/ค ยิง จำนวน ๑ รายการ 16/02/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถเกราะ V-150 จำนวน ๑๑๗ รายการ 15/02/2561
ซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ๒๐ มม. (อุปกรณ์นิรภัย) จำนวน ๓๐ รายการ 14/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง LUA-68 B/A จำนวน ๑๗ รายการ 02/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถพ่วงบรรทุกลูกระเบิด จำนวน ๑ รายการ 02/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรถยกลูกระเบิด จำนวน ๑๐ รายการ 02/02/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-Ray Explosive Inspection) จำนวน ๑ รายการ 30/01/2561
ซื้อซ่อมบำรุงอุปกรณ์เลียนเสียงปืนใหญ่ จำนวน ๔๒ รายการ 19/01/2561
อะไหล่ซ่อมบำรุง Battery ของ DTC จำนวน ๑ รายการ 17/01/2561
จัดซื้ออาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ (Operational Missile จำนวน ๔๒ นัด และ Captive Air Training Missile จำนวน ๑๐ นัด) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุน 17/01/2561
จัดซื้อกระสุนขนาด .45" Ball จำนวน 21,000 EA  17/01/2561
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด (X-ray Explosive Inspection) จำนวน ๑ รายการ 15/01/2561
ซื้อกระสุนขนาด .๓๘ นิ้ว Special จำนวน ๖๑๗,๐๐๐ นัด 05/01/2561
ซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Battery ของ INU จำนวน ๒ รายการ 05/01/2561
จัดซื้อสายสะพายปืน จำนวน ๓ รายการ 05/01/2561
จัดซื้อกระสุน ขนาด ๒๓ มม. ชนิด TP จำนวน ๒๕,๐๐๐ นัด 25/12/2560
จัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน จำนวน ๕๐๐ ตัว 20/12/2560
จัดซื้ออะไหล่ Jammer 100 W จำนวน ๑ รายการ 01/12/2560
จัดซื้อน้ำมันชโลมปืน 29/11/2560
จัดซื้อ Cartridge, 12 Gauge Shotgun No.OO Buck จำนวน ๖๐,๐๐๐ นัด 14/11/2560
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุง Automatic Cannon 20 mm.M621 จำนวน ๒๓ รายการ 13/11/2560
จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตดินระเบิดทำลาย ทีเอ็นที ขนาด ๑ ปอนด์ จำนวน ๑๒ รายการ 06/10/2560
จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน ๕ เครื่อง 06/10/2560
จัดซื้อดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จำนวน ๑๔ เครื่อง 06/10/2560
จัดซื้อเครื่องทำลม ขนาด ๗.๕ กำลังม้า จำนวน ๔ เครื่อง 06/10/2560
จัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ (Jammer) จำนวน ๑๒ รายการ 29/09/2560
จัดซื้อเครื่องเลื่อย ขนาด ๑๒ นิ้ว ๔ กำลังม้าแบบโต๊ะสไลด์ จำนวน ๑ เครื่อง 21/09/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและการเก็บรักษา จำนวน ๙ รายการ 18/09/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน ๖ รายการ 18/09/2560
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการหีบห่อ จำนวน ๙ รายการ 17/09/2560
จัดซื้อเครื่องเพลาตั้งสไลด์ ขนาด ๗.๕ กำลังม้า จำนวน ๑ เครื่อง 15/09/2560
จัดซื้อเครื่องบังใบ ขนาด๕ กำลังม้า จำนวน ๑ เครื่อง 15/09/2560
จัดซื้อเครื่องลับคมใบเลื่อยขนาด ๓๗๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง 11/09/2560
จัดซื้อเครื่องอัดสายไฮดรอลิค จำนวน ๑ เครื่อง 06/09/2560
จัดซื้อเครื่องเลื่อยสายพาน จำนวน ๑ เครื่อง 04/09/2560
จัดซื้อเครื่องตรวจสอบรอยร้าวด้วยอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flaw Detector) จำนวน ๒ เครื่อง 29/08/2560
ขออนุมัติจัดซื้อ TUB 202 SYNTHETIC CUTTING FLUID จำนวน ๑๒ ถัง 24/08/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อผลิตหูแขวนและสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๒๕ ปอนด์ จำนวน ๓ รายการ 21/08/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตและบำรุงรักษาลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.Gripen) จำนวน ๔๕ รายการ 21/08/2560
ชุดเครื่องมือทำแนวกันไฟคลังวัตถุระเบิด จำนวน ๑ ชุด 18/08/2560
จัดซื้อ Battery for Jammer 20-500 MHz จำนวน 2 EA 18/08/2560
ชุดเครื่องมือซ่อมเครื่องจักรผลิตกระสุน จำนวน ๑ ชุด 18/08/2560
จัดซื้อไม้อัดยาง จำนวน ๑๕๐ แผ่น 17/08/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อการเชื่อมประกอบลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๗ รายการ 17/08/2560
จัดซื้อ Battery for EOD Robot จำนวน 4 EA  17/08/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อการเคลือบผิวและพ่นสีลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.Gripen) 15/08/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ (บ.Gripen) 11/08/2560
จัดซื้อวัสดุใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตลูกระเบิดฝึก ขนาด ๕๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑๐ รายการ 11/08/2560
จัดซื้อตู้เก็บเครื่องมือ ๕ ชั้น ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๘ ตู้ 11/08/2560
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัติโนมัติ (Stabilizer) จำนวน ๒ เครื่อง 11/08/2560
จัดซื้อ Explosive Detector Consumable items for DUOSCAN จำนวน ๑ ชุด  31/07/2560

 

 ขั้นตอนการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ขนตอนการซอหรอจาง 01

 

 

 ติดต่อสอบถาม แผนกจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ : 02-534-3430